НАЧАЛО ЗА НАС НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ / SCIENTIFIC CONFERENCE 2022 г.

 

 

--> INFORMATION ABOUT THE SCIENTIFIC CONFERENCE IN ENGLISH <--

 

  Научна сесия - животновъдство Научна сесия - растениевъдство 8

 

 

Научна конференция с международно участие на тема:

„Иновации в аграрната наука за ефективно земеделие”

02.06.2022 – 03.06.2022

По време на научната конференция са представени повече от 39 научни съобщения под формата на доклади (10) от които 6 по животновъдство и 4 по растениевъдство. Постерната сесия включва 29 научни съобщения: 14 по животновъдство и 15 по растениевъдство

         Представените доклади обхващат почти всички подотрасли на селското стопанство:

         В областта на животновъдството са представени проучвания свързани с развъждане, хранене и технологии за отглеждане на говеда и биволи, свине и овце.

         В областта на растениевъдството изследванията са насочени към селекция, семепроизводство и агротехника на различни сортове пшеница, царевица, цвекло и сорго и др.

 В научната конференция участват учени от следните научни организации и университети:

-         Harper Adams University

-         Тракийски университет, Стара Загора

-         Аграрен университет - Пловдив

-         Земеделски институт – Стара Загора

-         Институт по животновъдни науки – Костинброд

-         Институт по планинско животновъдство и земеделие- Троян

-         Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив

-         Опитната станция по животновъдство и земеделие – Смолян

-         Институт по Земеделие и Семезнание «Образцов чифлик» Русе

-         Институт по земеделие – Карнобат

-         Лесотехнически университет – София

Модератори:

Доц. д-р Геновева Стайкова

Доц. д-р Станимир Енчев


 

11та ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА

ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Дата на провеждане: 02 Юни 2022г. - 03 Юни 2022г.

Организатор: Земеделски институт - Шумен

Първо съобщение

 

Цели и тематика:

Основна цел на конференцията е да се проследят и очертаят бъдещите насоки на научните изследвания, съобразени с основните проблеми на земеделието и предлагащи добри практически решения в земеделското производство.
Конференцията цели да даде възможност на учени от България и от други страни да:
—  Да обменят информация за новостите в земеделската наука, позволяващи устойчиво развитие на отрасъла
—  Да обсъдят възможностите за практическо приложение на съвременни технологии в земеделието
—  Да направят предложения и препоръки по обсъжданите проблеми

 

Основни тематични направления:

  • Селекция, развъждане и технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни;
  • Селекция, семепроизводство и технология на отглеждане при културните растения.

 

Докладите ще бъдат отпечатани в следните списания:

 

Доклади и постери

Програмата на конференцията предвижда пленарни доклади, а също доклади и постери по избор (заявка). Официални езици на конференцията са английски и български.
Максимален брой доклади или постери за участие на всеки автор (един самостоятелно и един в колектив).

 

Условия за участие

Заявка за участие, придружена със заглавие на доклада е необходимо да бъде изпратена на e-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - до 15.03.2022г.

 Резюмета на научни трудове е необходимо да бъдат представени в срок до 31.03.2022г.. на e-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Пълният текст на докладите и постерите (съгласно изискванията на  научните списания) е необходимо да бъде представен в срок до 30.04.2022г. на e-mail aдpec: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

В срок до 15.05.2022г. участниците ще получат потвърждение по e-mail, че докладът им е приет от научната комисия за представяне на конференцията като презентация или постер.

 

Регистрационни такси  за участници:

  • За докладващ автор                       100 лв.
  • За докторанти                                   50 лв.

 

Таксите да бъдат преведени по банков път в срок до 31.05.2022г. по сметката на Института:

  Банка: ОББ Шумен
            BG56UBBS80023106099203
            BIC  код - UBBSBGSF
            (За конференцията 2022)

 

  

Важни срокове:

— Заявка за участие придружена със заглавие на доклада - до 15.03.2022г.

— Представяне на резюмета на научни трудове - до 31.03.2022г.

—  Представяне на пълния текст на докладите и постери - до 30.04.2022г.

—  Предварително заплащане на таксата за правоучастие - до 31.05.2022г.

—  Информация за представянето на вашата статия като презентация или постер съгласно решението на научната комисия ще получите на e-mail - до 15.05.2022г.