НАЧАЛО

ИЗВЪРШЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020

Частична модернизация на съществуващ животновъден обект за производство и угояване на свине, както и закупуване на специализирана доилна техника, оборудване за автоматично изхранване на животни в овцевъдна ферма и закупуването на селскостопански трактор са инвестициите извършени в Земеделски институт - Шумен. Те са разработени и изпълнени съгласно условията по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

Чрез внедряването на системи за управление на качеството и създаване на безопасни условия на труд да предлагаме качествени продукти и услуги, даващи сигурност на нашите клиенти.

Всички подобрения, които са извършени в предприятието ще спомогнат за постигане на още по-високи резултати. Осигуряване пълна удовлетвореност на клиентите. Установяване на трайни и коректни взаимоотношения с партньорите на дружеството. Поддържане на ефективна обратна връзка с клиентите на компанията с цел на непрекъснато повишаване качеството на продукцията. Внедряване на ново съвременно оборудване за отглеждане на свине и отглеждане на млечни крави и овце, с което ще се генерира освен допълнителна заетост и ще гарантира адаптиране към високите изисквания на пазара и висока конкурентноспособност. Спазени са нормативните изисквания за хуманно отношение към животните.

Инвестицията в свинефермата на Земеделски институт – Шумен включва системи за:

Почистване на торта - скари, които са монтирани на пода и система за отвеждане на торта, осигуряват високо ниво на хигиена в боксовете за отглеждане на животните. Отделените от животните фекалии и урина преминават през скарите и през специални сифони попадат в изградените басейни за събиране и съхранение на тора. Не се задържат по пода, където се движат и лежат животните и по този начин спомагат за чистотата и хигиената в боксовете.

Хранене и поене - Фуражните бункери предпазват достъпа до фуража на гризачи, насекоми и птици, които могат да бъдат евентуални преносители на заразни болести. Транспортните шнекове и верижно-таповите транспортьори отвеждат храната от бункерите до всяка една хранилка в затворени тръби, без тя да бъде изложена на допълнително замърсяване и евентуална зараза. Системата от хранилки не позволява разпиляване и замърсяване на храната и осигурява индивидуална консумация от всяко животно. Поенето се извършва с поилки организирани на стените на боксовете.

Съхранение на фураж

Приложените инвестиции за технологично оборудване позволяват драстично намаляване на производствените разходи при угоявани прасета и повишаване производителността на труда.

Съществуващият фуражен цех ще осигури производството на комбинирани фуражи с включени минимални количества ензими, аминокиселини и фитогенни добавки, необходими за по-пълноценно и балансирано хранене на животните.

Закупуването и въвеждането в експлоатация на технологично оборудване за угояване на свине в животновъдния обект е във връзка и с повишаване на биосигурността на фермата.

Новите технологии водят до намаляване на вредните емисии и общото количество на торова маса.

Модернезирането на фермата осигурява подходящи условия на жизнената среда, съответстващо на биологичните потребности на животните - хранене, ветеринарномедицинска профилактика и лечение, отговорни грижи и управление, внимателно отношение. Осигурено е подходящо осветление, влажност, циркулация на въздуха и проветряване.

В овцефермата на Земеделски институт – Шумен е изградена покривна конструкция и бетонов фундамент за монтаж на хранителни ленти и са поставени автоматизирани ленти за хранене на животни (4 броя). Инсталираните ленти имат възможността за регулиране скоростта на движение, спестяват време - храненето се извършва два пъти по-бързо от конвенционалното хранене. До животните се доставя качествена и бързо усвоима хранителна маса от различни по състав фуражи в зависимост от нуждите на животните. Зареждането става бързо и лесно, без стрес за животните и без необходимост от ръчен труд.

Оптимизира се пространството в обора - минимална заета подова площ;

Комфорт на работа - възможност за зареждане с фуражораздаващ миксер от една точка в обора;

Здравина и надеждност на продукта, благодарение на използваните висококачествени;

 Колесен селскостопански трактор – с много функционалността си обслужва наличния прикачен инвентар в стопанството, като основно се използва за всички мероприятия свързани с производството и прибирането на суровини за фураж отглеждани на обработваемите към земеделското стопанство площи.

Селскостопанският трактор е с мощност 230-250 конски сили, използва се целогодишно. В кампаниите по прибиране на люцерна и силаж се използва с наличните прикачни косачка и кемпре; в зависимост от периода за почво обработка се използва и с наличните торо разпръскващи ремаркета и цистерни; при необходимист ще се използва и с наличните ремаркета за превоз на фураж; В резултат ще се подобри ефективността на производство, както и условията на труд в стопанството.

 В кравефермата на Земеделски институт – Шумен е инсталирано вакуумно доилно оборудване. Високотехнологичната система е на производителя AGRIMILK, доставена от „НЕПЕТ ЧЕРНЕВ“ ЕООД.

Инсталацията включва вакуумно оборудване (2 броя), млекопроводно оборудване (2 броя), оборудване за измиване (2 броя) и инсталация за доене на 6 доилни апарата (2 броя).

Животните ще бъдат издоявани чрез доилни апарати вакуум система, която ще отвежда млякото директно в охладителен млечен танк за съхранение. Така ще се гарантира високата хигиена и запазване на качеството на млякото.

 

Свинеферма1  Свинеферма3  Свинеферма5  Свинеферма7

 

Овцеферма4  Овцеферма6  Овцеферма5  Овцеферма9

 

трактор3  трактор1  трактор4  трактор2

 

Кравеферма8  Кравеферма5  Кравеферма1