НАЧАЛО ОБЯВИ ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ


 

 

01.2023 г.

Земеделски институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Свиневъдство“ – един, за нуждите на Земеделския институт – Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска No 30, тел. 02/812-75-60.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 13 от 7.02.2023 г.

Начална дата: 07.02.2023; Крайна дата: 07.04.2023; Дата на публикуване във вестник: 07.02.2023


31.05.2022г.

Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност "главен асистент" в професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Свиневъдство“ – един, за нуждите на Земеделския институт – Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 40 от 31.05.2022 г. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812-75-60.


 

03.02.2017г.

Земеделския институт - Шумен, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство, за нуждите на Земеделския институт - Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в Земеделския институт - Шумен, тел.054/992-973

 

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.12 от 03.02.2017г.


 

19.04.2016г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанската академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването", професионално направление 6.3. Животновъдство - един, за нуждите на института, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - Земеделски институт - Шумен, тел. 054/992-973.

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.31 от 19.04.2016г.


 

19.04.2016г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанската академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство - един, за нуждите на института, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - Земеделски институт - Шумен, тел. 054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.31 от 19.04.2016г.


 

 

Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по научната специалност „Свиневъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на Земеделския институт – Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, Шумен, тел. 054/992 973.


 

27.03.2015г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по научната специалност "Свиневъдство", професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на института. 

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 23 от 27 март 2015 г.


 

30.01.2015г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за академичната длъжност „доцент” по научните специалности "Говедовъдство и биволовъдство", професионално направление 6.3. Животновъдство - един и "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство - един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на Земеделски институт - Шумен.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 8 от 30 януари 2015 г.


18.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 59 от 18 юли 2014 г.


08.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Овцевъдство и козевъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 56 от 8 юли 2014 г.


23.05.2014г.

Земеделски институт, гр.Шумен, към Селскостопанска Академия- София, обявява конкурс за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Свиневъдство”, професионално направление „Животновъдство” 6.3..- 1 място, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 43 от 23.05.2014г. за нуждите на ОСЗ – гр.Средец.

Всички разходи по процедурата са за сметка на ОСЗ – гр. Средец.

Документи - в Земеделски институт, гр.Шумен.

За контакти: тел. 054/830-448


18.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 59 от 18 юли 2014 г.


08.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Овцевъдство и козевъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 56 от 8 юли 2014 г.


23.05.2014г.

Земеделски институт, гр.Шумен, към Селскостопанска Академия- София, обявява конкурс за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Свиневъдство”, професионално направление „Животновъдство” 6.3..- 1 място, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 43 от 23.05.2014г. за нуждите на ОСЗ – гр.Средец.

Всички разходи по процедурата са за сметка на ОСЗ – гр. Средец.

Документи - в Земеделски институт, гр.Шумен.

За контакти: тел. 054/830-448