НАЧАЛО ОБЯВИ АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРAНТСКИ ПРОГРАМИ В СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ / ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН


10.07.2024г. 

Предстои обявяване на конкурс за прием и обучение на докторанти в структурните звена на Селскостопанска Академия за учебната 2024/2025 г.

Докторска програма
Форма на обучение
Институт
 
Редовна
Задочна
 
Говедовъдство и биволовъдство
1
0
Земеделски институт - Шумен
Овцевъдство и козевъдство
1
1
Земеделски институт - Шумен
Селекция и семепроизводство на културните растения
01Земеделски институт - Шумен
Свиневъдство
2
0
Земеделски институт - Шумен


Срокът за подаване на документи е 2 месеца от публикуване на обявата в ДВ. Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Такса за кандидатстване – 30 лв.
02.08.2023
Селскостопанска академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2023/2024 г. по следните акредитирани докторски програми:
Докторска програма
Форма на обучение
Институт
 
Редовна
Задочна
 
Говедовъдство и биволовъдство
1
0
Земеделски институт - Шумен
Овцевъдство и козевъдство
1
0
Земеделски институт - Шумен
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването
1
0
Земеделски институт - Шумен
Свиневъдство
2
0
Земеделски институт - Шумен
Селекция и семепроизводство на културните растения
1
0
Земеделски институт - Шумен
Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.
Документите се подават в ЦА на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.00  часа. Телeфони за контакти: 028127560.
Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ. бр. 66 от 01.08.2023 г.)
Такса за кандидатстване – 30 лв.

 


 

 

05.08.2022 г.

 

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2022/2023 г. по следните акредитирани докторски програми:
 
Докторска програма
Форма на обучение
Институт
 
Редовна
Задочна
 
Говедовъдство и биволовъдство
1
0
Земеделски институт - Шумен
Овцевъдство и козевъдство
1
1
Земеделски институт - Шумен
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването
1
1
Земеделски институт - Шумен
Свиневъдство
2
0
Земеделски институт - Шумен
Селекция и семепроизводство на културните растения
1
1
Земеделски институт - Шумен

 

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник. 

Обявата е публикувана в ДВ бр. 61 от 01.08.2022 г.

Конкурсният изпит по специалността да се проведе на 08.12.2022г. (четвъртък) в обучаващата научна организация.

Такса за кандидатстване – 30 лв.


 
 
05.08.2020 г.
 
Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2020/2021 г. по следните акредитирани докторски програми:
Докторска програма
Форма на обучение
Институт
 
Редовна
Задочна
 
Говедовъдство и биволовъдство
1
0
Земеделски институт - Шумен
Овцевъдство и козевъдство
1
1
Земеделски институт - Шумен
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването
3
0
Земеделски институт - Шумен
Свиневъдство
2
0
Земеделски институт - Шумен
Селекция и семепроизводство на културните растения
1
1
Земеделски институт - Шумен

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 69 от 04.08.2020 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв.07.08.2019 г.
 
Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за прием на докторанти в Земеделски Институт – Шумен (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2019/2020 г. по следните акредитирани докторски програми:
Докторска програма
Форма на обучение
Редовна
Задочна
1
Селекция и семепроизводство на културните растения.
1
1
2
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването.
3
-
3
Говедовъдство и биволовъдство 
1
-
4
Овцевъдство и козевъдство
1
1
5
Свиневъдство
2
-

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Такса за кандидатстване – 30 лв. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 ч. За контакти: тел. 028127560. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ №62.


 
 
18.08.2017 г.
 

Селскостопанска академия - София

отменя обявния конкурс за прием на докторанти (ДВ, бр.60 от 2017г.)и обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018г. по следните акредитирани докторски програми:

Земеделски институт - Шумен

  • По научната специалност „Говедовъдство и биволовъдство”  -  1 место, редовна форма на обучение

  • По научната специалност „Овцевъдство и козевъдство” – 1 место, редовна форма на обучение

  • По научната специалност „Свиневъдство” – 2 места, редовна форма на обучение

  • По научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 2 места, задочна форма на обучение

  • По научната специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 место, редовна форма на обучение

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9.30 до 16.30 ч. За контакти – тел.: 02/812-75-60, 02/812-75-80. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.


 
 

2016 г. 

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2016-2017г. (ДВ, бр.60 от 02.08.2016г.).

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

- две редовни докторантури в професионално направление ш.6.1 Растениевъдство по докторска програма Селекция и семепроизводство на културните растения

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3. Животновъдство по докторска програма Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Говедовъдство и биволовъдство

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Овцевъдство и козевъдство

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Свиневъдство

За повече информация - научен секретар ЗИ, тел: 054/992 973

Изисквания към кандидатите:

- магистърска степен;

- успех от дипломата за "магистър"- над Мн.добър (4.50)

Придобитата образователно - квалификационна степен трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

Срокове за подаване на документи: от 02.08.2016г до 02.10.2016г. в отдел "Наука, научно обслужване и интелектуална собственост" на ССА, София, ул.Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи: заявление по образец, автобиография и нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Таксата за кандидатстване е 30лв.


 
 

07.08.2013 г

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2013-2014 г (държавен вестник бр.67 от 30.07.2013 г)

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

"Селекция и семепроизводство на културните растения" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Говедовъдство и биволовъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Свиневъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение.

Срокът за подаване на документите е два месеца от обнародване на обявата в държ. вестник (30.09.2013 г)

Такса за кандидатстване - 30 лв.

За контакти: тел. 054 / 830 448