НАЧАЛО ЗА НАС НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ / SCIENTIFIC CONFERENCE 2023 г.

 XII-та ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Дата на провеждане: 28.09.2023 г. 

Организатор: Земеделски институт - Шумен

Научната конференция се съфинансира от МОН по Договор с ФНИ КП06 - МНФ/15 от 08.08.2023г.

 

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ:

 

ПОКАНА

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 

ПРОГРАМА - ЖИВОТНОВЪДСТВО

ПРОГРАМА - РАСТЕНИЕВЪДСТВО

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

 

 

 20230928 115124-min 

conf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и тематика:

Основна цел на конференцията е да се проследят и очертаят бъдещите насоки на научните изследвания, съобразени с основните проблеми на земеделието и предлагащи добри практически решения в земеделското производство.
Конференцията цели да даде възможност на учени от България и от други страни да:
—  Да обменят информация за новостите в земеделската наука, позволяващи устойчиво развитие на отрасъла
—  Да обсъдят възможностите за практическо приложение на съвременни технологии в земеделието
—  Да направят предложения и препоръки по обсъжданите проблеми

 

Основни тематични направления:

  • Селекция, развъждане и технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни;
  • Селекция, семепроизводство и технология на отглеждане при културните растения.

 

Докладите ще бъдат отпечатани в следните списания:

 ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзорни статии и кратки доклади от всички области на животновъдството: говедовъдство и биволовъдство; коневъдство; овцевъдство и козевъдство; свиневъдство; птицевъдство; зайцевъдство; рибовъдство и аквакултури; пчеларство; бубарство; генетика, селекция и репродукция; физиология и биохимия; фуражи и хранене; качество на животинската продукция; организация и икономика на животновъдството; механизация, оборудване и технологии в животновъдството; екология; поведение на животните; ветеринарна медицина; проблеми на науката и практиката.

Индексиране: CABI: CAB Abstracts (достъпно на платформа Web of Science, база данни CABI: CAB Abstracts® and Global Health®), AGRIS, AGRICOLA, DOAJ, EBSCO, FSTA, GOOGLE SCHOLAR, WORLDCAT.

 

РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ

Списанието публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки научни съобщения, имащи за цел да обхванат всички аспекти на растениевъдството: житни култури; бобови култури; овощни култури; зеленчукови култури; лоза; тютюн; технически култури; етерично-маслени и медицински култури; медоносни растения; фуражни култури; енергийни култури; генетика и селекция; растителни генетични ресурси; растителна защита; напояване; мелиорации; земеделска техника; биотехнологии; агротехнологии; агроклиматология; агрометеорология; биологично земеделие; биоикономика; хранителни технологии.

Индексиране: CABI: CAB Abstracts (достъпно на платформа Web of Science, база данни CABI: CAB Abstracts® and Global Health®), AGRIS, AGRICOLA, DOAJ, EBSCO, FSTA, GOOGLE SCHOLAR, WORLDCAT.

  •  

Доклади и постери

Програмата на конференцията предвижда пленарни доклади, а също доклади и постери по избор (заявка). Официални езици на конференцията са английски и български.

 

Важни дати:

До 30.04.2023г. - изпращане на регистрационни форми и резюмета на научни трудове

До 31.07.2023гпълният текст на научните трудове, съгласно изискванията на“Животновъдни науки” или “Растениевъдни науки”

Изискванията за структуриране и форматиране на публикациите ще намерите на следните линкове:

Животновъдни науки - Изисквания към авторите

Растениевъдни науки - Изисквания към авторите

 

Регистрационни такси  за участници:

  • Таксата за участие в конференцията е 100 лв.
  • Таксите да бъдат преведени по банков път в срок до 10.09.2023г. по сметката на Института:

Банка: ОББ Шумен
            BG56UBBS80023106099203
            BIC  код - UBBSBGSF
            (За конференцията 2023)