НАЧАЛО ОБЯВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

18.01.2024 г. 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Кланични трупове от свине – качество и възможности за контрол ", разработен от доц. д-р Живко Лазаров Накев, за присъждане на научна степен „Доктор на науките" по научна специалност „Свиневъдство", професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство". 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 16.02.2024 г. от 11 часа в заседателната зала на Земеделски институт - Шумен, бул. "Симеон Велики" 3.

 

Автореферат (български език) / Автореферат (английски език)

 

Жури: 

Проф. дн Радка Димова Недева - рецензия 

Проф. дн Радослав Иванов Славов - рецензия 

Доц. д-р Соня Георгиева Иванова - рецензия 

Проф. дн Живка Илиева Герговска - становище 

Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева - становище 

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова - становище 

Доц. д-р Невяна Живкова Станчева - становище 

 


 

 

 

22.05.2023г. 

гл. асистент д-р Гергана Йорданова Марчева

Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност:  „Свиневъдство“

 

Резюмета на научните публикации

Приноси

 

Жури:

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - Рецензия

Доц. д-р Соня Георгиева Иванова - Рецензия

Проф. дсн Радослав Иванов Славов - Становище

Проф. д-р Мая Миткова Игнатова - Становище

Проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова - Становище

Проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова - Становище

Проф. д-р Станимир Ангелов Йотов - Становище

 


 

10.11.2022г.

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Кланични трупове от свине – качество и възможности за контрол ", разработен от доц. д-р Живко Лазаров Накев, за присъждане на научна степен „Доктор на науките" по научна специалност „Свиневъдство", професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство". 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 09.12.2022 г. от 11 часа в заседателната зала на Земеделски институт - Шумен, бул. "Симеон Велики" 3.

 

Автореферат (български език) / Автореферат (английски език)

 

Жури: 

Проф. дн Радка Димова Недева - рецензия

Проф. дн Радослав Иванов Славов - рецензия

Доц. д-р Соня Георгиева Иванова - рецензия

Проф. дн Живка Илиева Герговска - становище

Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева - становище

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова - становище

Доц. д-р Невяна Живкова Станчева - становище 


 

 

27.05.2021г.

Катя Димитрова Енева

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Генетични насоки в развъдния процес и потребности от хранителни вещества при свине от различни произходи" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Свиневъдство“ 6.3. "Животновъдство".

Защитата ще се състои чрез платформата zoom. За да влезете в zoom платформата копирайте само линка. При прекъсване копирайте същия линк,  възможно е да ви поиска meeting ID и Passcode. Ще може да влезете след 11.00 ч.

https://us05web.zoom.us/j/83488264115?pwd=YUM0ZGRTbmk5MmpOeUFuTVVYRDM1UT09

Meeting ID: 834 8826 4115

 

Passcode: 0000


 

05.05.2021г.

Катя Димитрова Енева

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Генетични насоки в развъдния процес и потребности от хранителни вещества при свине от различни произходи" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Свиневъдство“ 6.3. "Животновъдство".

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - рецензия

Проф. дн Апостол Петров Апостолов - рецензия 

Проф. д-р Мая Миткова Игнатова - становище 

Проф. дн Йордан Марчев Йорданов - становище 

Доц. д-р Валентин Дойчев Дойчев - становище 

Автореферат на Катя Димитрова Енева 

 


 

15.05.2020г.

Велимир Николов Дончев

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Оценка на генофонда от суданка и соргосуданкови хибриди за начелен темп на развитие в условията на стрес" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения" в професионално направление 6.1. "Растениевъдство".

Научно жури:

1. Доц. д-р Станимир Божидаров Енчев - рецензия

2. Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов - становище

3. Проф. д-р Иван Христов Янчев - становище

4. Проф. д-р Танко Пеев Колев - рецензия

5. Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров - становище

 

Автореферат на Велимир Дончев


 

26.09.2018г.

доц. дн Йордан Марчев Йорданов - Земеделски Институт - Шумен,

към Селскостопанска Академия - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Професор",

обявен в ДВ, бр. 35 от 24.04.2018г.

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаване.

Научно жури:

1. Доц. д-р Данаил Митев Кънев - становище

2. Доц. д-р Маринчо Стойнов Киров - становище

3. Проф. д-р Мая Миткова Игнатова - рецензия

4. Проф. дсн Мария Георгиева Иванова - рецензия

5. Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - рецензия

6. Доц. д-р Валентин Дойчев Дойчев - становище

7. Проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова - становище

 

Приноси

Резюмета - I част

Резюмета - II част

Резюмета от конференции

 


 

20.02.2018 г

Селскостопанска академия - София

преобявява конкурс за прием на докторанти  (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018г. по следните акредитирани докторски програми:

 

Земеделски институт - Шумен

 

  • По научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”  -  1 место, задочна форма на обучение
  • По научната специалност „Развъжане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Говедовъдство и биволовъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Овцевъдство и козевъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Свиневъдство” – 2 места, редовна форма на обучение

 

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9.30 до 16.30 ч. За контакти – тел.: 02/812-75-60, 02/812-75-80. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.

 


 

 

21.11.2017 г 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема:

"ИЗТОЧНОБАЛКАНСКАТА СВИНЯ. Характеристика и продуктивност при природосъобразно отглеждане. Формиране на развъдна политика за устойчиво развитие", представен от доц. д-р Йордан Марчев Йорданов за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по научна специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването", професионално направление 6.3 "Животновъдство".

 

Рецензии:

· Проф. дн Апостол Петров Апостолов

· Проф. дн Алекси Стойков Петров

· Проф. д-р Мая Миткова Игнатова

Становища:

· Доц. д-р Соня Георгиева Иванова

· Проф. д-р Теодора Людмилова Попова

· Доц. д-р Маринчо Стойнов Киров

· Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова

 

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2017 г. от 11 часа в

заседателната зала на Земеделски институт - Шумен, бул. "Симеон Велики" 3.


 

 

12.06.2017г.

 

Гл.ас.д-р Станимир Божидаров Енчев - Земеделски институт-Шумен,

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент", обявен в ДВ бр.12 от 03.02.2017г. от Земеделски институт- Шумен.

Професионално направление: 6.1. "Растениевъдство"

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф дн Илия Иванов Учкунов - рецензия

Проф.д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Проф. д-р Танко Пеев Колев - становище

Доц.д-р Анелия Илиева Кътова - становище

Доц.д-р Пламен Атанасов Маринов-Серафимов - становище

Доц.д-р Веселин Йорданов Дочев - становище

Доц.д-р Драгомир Пламенов - становище

Приноси

Резюмета

 


 

 

20.03.2017г.

 доц. дн Радка Димова Недева - Земеделски институт - Шумен,

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Професор", обявен в ДВ, бр.89 от 11.11.2016г.

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Свиневъдство"

Научно жури:

Проф.д-р Лазар Костадинов Козелов - рецензия

Проф.дсн Алекси Стойков Петров - рецензия

Доц.д-р Калин Димов Трандафилов - рецензия

Проф.д-р Мая Миткова Игнатова - становище

Проф дсн Христо Йорданов Станчев - становище

Проф д-р Валентин Яков Кацаров - становище

Доц. д-р Маринчо Стойнов Киров - становище

Приноси

Резюмета - I частРезюмета - II част


 

08.03.2017г.

доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов - Земеделски институт - Шумен,

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "професор", обявен в ДВ, бр.89 от 11.11.2016г.

Професионално направление: 6.1 "Растениевъдство"

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф.д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Проф д-р Иван Антонов Иванов - рецензия

Доц.д-р Нина Иванова Ненова - рецензия

Проф.д-р Валентина Георгиева Енчева - становище

Проф.д-р Иван Петров Памуков - становище

Доц.д-р Анелия Илиева Кътова - становище

Доц.д-р Драгомир Пламенов - становище

Приноси

Резюмета-I част

Резюмета-II част

 


 

 

01.03.2017г.

Марияна Юриева Петрова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Проучване на някои генетични, средови и организационни фактори върху репродуктивните качества на свинете" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Свиневъдство" в професионално направление 6.3. "Животновъдство".

Научно жури:

Проф. дсн Алекси Стойков Петров- рецензия

Проф. дн Апостол Петров Апостолов - рецензия

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров- становище

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова - становище

Доц д-р Йордан Марчев Йорданов - становище

Автореферат

03.02.2017г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство, за нуждите на Земеделския институт - Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в Земеделския институт-Шумен, тел. 054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.12 от 03.02.2017г.

 


 

 

12.09.2016г.

доц.д-р Радка Димова Недева - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия, София

Процедура за присъждане на научната степен "Доктор на науките"

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Свиневъдство"

Научно жури:

 проф.д-р Лазар Козелов - рецензия

проф.дсн Христо Станчев - рецензия

доц.д-р Соня Иванова - рецензия

проф. дсн Алекси Стойков - становище

доц.д-р Мая Игнатова - становище

доц.д-р Маринчо Киров - становище

доц.д-р Калин Трандафилов - становище

АвторефератВ заседателната зала на Земеделски институт - Шумен на 12.10. 2016г от 10.30ч. ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: "Използване на биологични добавки и някои алтернативни фуражи в свиневъдството" за присъждане на научната степен "Доктор на науките" на доц.д-р Радка Димова Недева.


 

22.08.2016г.

доц.дн Апостол Петров Апостолов - Земеделски институт- Шумен

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор", обявен в ДВ, бр.31 от 19.04.2016г.

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването"

Научно жури:

Проф.дсн Радослав Иванов Славов - рецензия

Проф дсн Алекси Стойков Петров - рецензия

Доц. д-р Калин Димов Трандафилов - рецензия

Проф.д-р Лазар Костадинов Козелов - становище

Проф. дсн Стефан Георгиев Бойковски - становище

Доц д-р Соня Георгиева Иванова - становище

Доц.д-р Маринчо Стойнов Киров - становище

Приноси

Резюмета - 1 част

Резюмета - 2 част

Научно - приложни разработки


 

 

17. 08.2016г.

доц.д-р Георги Тодоров Кикиндонов - Земеделски институт- Шумен

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "професор", обявен в ДВ, бр.31 от 19.04.2016г.

Професионално направление: 6.1 "Растениевъдство"

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф.д-р Валентина Георгиева Енчева - становище

Проф.д-р Иван Антонов Попов - становище

Доц.д-р Нина Иванова Ненова - становище

Доц.д-р Драгомир Пламенов Димитров - становище

Проф дсн Димитър Христов Павлов - рецензия

Проф д-р Радка Велева Иванова - рецензия

Проф. д-р Иван Антонов Иванов - рецензия

Приноси

Резюмета

 


 

12.05.2016г.

Ахмед Джеват Мехмед

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Обогатяване на генофонда при стевия (Stevia rebaudiana Bertoni)" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения" в професионално направление ш.6.1 "Растениевъдство".

Научно жури:

 Проф. дсн Димитър Христов Павлов - рецензия

Доц. Цветан Тодоров Кикиндонов - рецензия

Проф.дсн Илия Иванов Учкунов - становище

Доц. д-р Майя Светославова Мутафчиева - становище

Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров - становище

Автореферат

 


 

Доц.д-р Калин Димов Трендафилов - рецензия

Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов - становище

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - становище

Проф. дн Алекси Стойков Петров - становище

Доц. д-р Марина Георгиева Цанкова - становище

Доц. дн Апостол Петров Апостолов - становище

Приноси

 Резюмета


02.10.2015г.

 

доц.д-р Апостол Петров Апостолов - Земеделски институт - Шумен

 

към Селскостопанска академия - София

процедура за присъждане на научна степен "Доктор на науките"

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването"

Научно жури:

 

  проф. д-р Валентин Яков Кацаров - рецензия

проф. дсн Алекси Стойков Петров- рецензия

проф.дн Пенка Цветанова Маринова - рецензия

проф.дсн Стефан Георгиев Бойковски - становище

проф.д-р Лазар Костадинов Козелов - становище

доц. д-р Йордан Марчев Йорданов- становище

доц.д-р Живко Лазаров Накев - становище

Автореферат

 


 

 

29.07.2015г 

Надя Георгиева ДАСКАЛОВА

докторант на самостоятелна подготовка към Земеделски институт - гр. Шумен

      Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: "Отбор в синтетични пшеници и хибриди за подобряване на някои селекционни признаци" за получаване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", с шифър 04.01.05 в Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”

НАУЧНО ЖУРИ:

проф.дн Ана Стоилова САЛДЖИЕВАрецензия

доц.д-р Кулка Стойнова УЧКУНОВА - рецензия

доц.д-р Миглена Атанасова ДРУМЕВА - становище

доц.д-р Драгомир Пламенов ДИМИТРОВ - становище

доц.д-р Георги Тодоров КИКИНДОНОВ - становище

Автореферат


26.05.2015г

Гл. ас. д-р Татяна Иванова - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Говедовъдство и биволовъдство"

Научно жури:

Проф. д-р Коста Ванков - рецензия

Проф. д.с.н. Видьо Стоянов Видев - рецензия

Проф. д.с.н. Живко Кръстанов - становище

Проф. д-р Йовка Славова Фенерова - становище

Доц. д-р Йовка Митева Попова - становище

Доц. д-р Йорданка Илиева - становище

Доц. д-р Пенчо Иванов Пенчев - становище

Приноси

Резюмета - I частII част


20.05.2015г

Гл. ас. д-р Калин Сланев - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.1 „Растениевъдство”

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф. д.с.н. Илия Иванов Учкунов - рецензия

Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Проф. д-р Иван Антонов Иванов - становище

Проф. д-р Иван Петров Памуков - становище

Доц. д-р Татяна Петкова Петрова - становище

Доц. д-р Нина Иванова Ненова - становище

Доц. д-р Анелия Илиева Кътова - становище

Приноси

Резюмета - I частII част

  


27.10.2014г

Гл. ас. Геновева Стайкова - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Овцевъдство и козевъдство"

Научно жури:

Проф. д.с.н. Ст. Бойковски - рецензия

Проф. д.с.н. Р. Славов - рецензия

Проф. д.с.н. Ив. Станков - становище

Проф. д-р Л. Козелов - становище

Доц. д-р Ап. Апостолов - становище

Доц. д-р Ил. Събева - становище

Доц. д-р Ив. Янков - становище

Приноси

Резюмета


 

 

27.10.2014г

 

 Гл. ас. Пенчо Пенчев - Земеделски институт - Шумен

 

към Селскостопанска академия – София

 

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

 

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

 

Научна специалност: "Говедовъдство и биволовъдство"

 

Научно жури:

 

Проф. д-р К. Ванков - рецензия

 

Проф. д.с.н. В. Видев - рецензия

 

Проф. д.с.н. Ст. Бойковски - становище

 

Проф. д.с.н. Ж. Кръстанов - становище

 

Доц. д-р М. Цанкова - становище

 

Доц. д-р Ил. Събева - становище

 

Доц. д-р Ап. Апостолов - становище

 

Приноси

 

Резюмета

 


 

 

 

11.07.2014г от 10.00ч

 

ПРОЦЕДУРИ

 

20.06.2014 г. Гергана Йорданова Марчева
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Ефект от изпитването на биологично активни компоненти върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета”– Автореферат
с автор ас. Гергана Йорданова Марчева,
докторант редовна форма на подготовка към Земеделски Институт - Шумен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Свиневъдство”, от професионално направление ш. 6.3. „Животновъдство”
НАУЧНО ЖУРИ:
  Доц., д-р Калин Димов Трендафилов - Рецензия
Доц. д-р Мая Миткова Игнатова  - Рецензия
Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - Становище
Проф., д-р Лазар Костадинов Козелов - Становище
Доц., д-р Радка Димова Недева - Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.07.2014 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Земеделски Институт - Шумен.

 

ЗАПОВЕД

 


 

11.07.2014 

 

ПРОЦЕДУРИ

 

20.06.2014 г. Гергана Йорданова Марчева
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Ефект от изпитването на биологично активни компоненти върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета”– Автореферат
с автор ас. Гергана Йорданова Марчева,
докторант редовна форма на подготовка към Земеделски Институт - Шумен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Свиневъдство”, от професионално направление ш. 6.3. „Животновъдство”
НАУЧНО ЖУРИ:
  Доц., д-р Калин Димов Трендафилов - Рецензия
Доц. д-р Мая Миткова Игнатова  - Рецензия
Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - Становище
Проф., д-р Лазар Костадинов Козелов - Становище
Доц., д-р Радка Димова Недева - Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.07.2014 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Земеделски Институт - Шумен.

 

ЗАПОВЕД