НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ ПРОЕКТИ

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ


Проект Ж183: "Система за производство на висококачествена говедовъдна продукция свързана с отглеждане на говеда от интродуцираната японска порода Вагу, оползотворяващи естествени и изкуствени тревни съобщества в планинските региони на България

Ръководители: доц. д-р Николай Цветанов Марков, доц. д-р Татяна Вескова Иванова 

Срок: 2023 - 2025 г.


Проект Ж182: "Прогнозиране на продуктивността чрез оценка степента на хетерозиготност и изпитване влиянието на алтернативни нутритивни фактори при селскостопанските животни"

Ръководител: проф. дн Радка Недева
Срок: 2023 - 2025 г.


Проект Ж169: "Изследване на ефекта от приложение на добавки с биологично активни свойства при моногастрични животни."

Ръководител: доц. д-р Соня Иванова
Срок: 2021 - 2024 г.


Проект ЗФТКЗ0. Адаптиране технологиите за производство на качествени суровини за фураж, храни и биопроизводство към екологичните изисквания и екстремните агроклиматични фактори

Ръководители: доц.д-р Станимир Енчев, доц. д-р Веселин Дочев

Срок:  2023 - 2026 г.


Проект ЗФТК19. Селекция и сортоподдържане на суданка и сорго за зърно с оглед използването им в животновъдството, хранително вкусовата промишленост и производство на биомаса

Ръководител: доц. д-р Калин Сланев

Срок: 2022 - 2025 г.


Проект ЗФТК18. Съхранение на генофонда, селекция и семепроизводство на захарно, кръмно и салатно цвекло за устойчиво производство на качествена суровина за фураж, храни и биогориво

Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов

Срок: 2022 - 2025 г.


Проект. "Проучване на възможностите за създаване на икономически обосновани развъдни стратегии при овце от млечно направление."

Ръководители: доц. д-р Маргарит Илиев, доц. д-р Геновева Стайкова

Срок: 2024г. –2027г.


Проект. "Съхранение и рационално използване на застрашени от изчезване местни и тънкорунни породи овце в източна България."

Ръководители: проф. дсн Живко Кръстанов, доц. д-р Невяна Станчева

Срок: 2024 - 2027 г.


 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ КЪМ МОН

КП-06-Н56/6 "Идентифициране на генни маркери свързани с икономически важни признаци при комерсиални породи овце."

Ръководител: доц. д-р Невяна Станчева
Срок: 36 месеца


 

 

АРХИВ

Проект Ж158: "Съхранение и усъвършенстване селекционните признаци на популации овце в Източна България."

Ръководители: доц.д-р Маргарит Илиев, доц. д-р Геновева Стайкова
Срок: 2020 - 2023 г
.


Проект Ж161: "Възможности за ускоряване на генетичния прогрес чрез постигане на неизместено оценяване на развъдна стойност при овце от синтетична популация българска млечна."

Ръководители: проф.дсн Живко Кръстанов, доц. д-р Невяна Станчева

Срок: 2020 - 2023 г.


ЗФТК 3. "Селекционни и агротехнически методи за производство на зърнени и технически култури в условията на биологично и конвенционално земеделие."

Ръководител: доц.д-р Веселин Дочев, доц. д-р Станимир Енчев

Срок:  2019 - 2022 г.


Проект Ж162: "Оценка на генетичното разнообразие и изпитване ефекта от хранене с биологично активни добавки при селскостопанските животни." 

Ръководители: проф. дн Апостол Апостолов, проф. дн Радка Недева
Срок: 2020 - 2022 г.


Проект Ж163: "Проучване върху генетичното разнообразие при коне от Източнобългарска порода чрез ДНК маркери."

Ръководител: доц. д-р Илияна Събева

Срок: 2020 - 2022 г.


Проект Р168: "Селекция и семепроизводството на цвекло, сорго, суданка, захарни форми сорго и стевия с устойчиво производство на качествена суровина за фураж, храни и биогориво."

Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов


Проект Ж113: "Анализ на генетичната изменчивост в популациите овце, развъждани в България."

Ръководители: проф. дсн Живко Кръстанов, доц. д-р Невяна Станчева


Проект Ж131: "Оптимизиране системата на селекция при коне от Източнобългарска порода."

Ръководител: доц. д-р Илияна Събева


Проект Ж132: "Изпитване на различни методи на селекция при селскостопанските животни, съобразена с физиологичните нужди и благосъстоянието (welfare) на индивидите."

Ръководители: проф. дн Апостол Апостолов, проф. дн Радка Недева


Проект Ж144: "Възможности за производство на угоени свине с оптимални характеристики на трупа и месото."

Ръководител: доц. д-р Живко Накев


Проект Ж145: "Хематологични и биохимични маркери за характеристика на здравословния статус и репродуктивната способност на свине и нерези от Източнобалканската порода в условията на биологично отглеждане."

Ръководители: доц. д-р Надежда Палова, проф. дн Йордан Марчев


 

Ж162. Оценка на генетичното разнообразие и изпитване ефекта от хранене с биологично активни добавки при селскостопанските животни