НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ КНИГИ
bivolov   

Съвременно биволовъдство

 

 В настоящата книга са разгледани въпроси отнасящи се до стопански полезните признаци на бивола, отделните породи, млечната, месната и репродуктивната им способност, най-важните изисквания при хранене и отглеждане на различните категории и всичко онова, което не знаехме за него до сега.

Книгата е предназначена за ученици, студенти, земеделски специалисти и за широкия кръг читатели, които проявяват интерес и желаят да отглеждат това полезно домашно животно.


 

 porodiovce  

Породи и отродия овце отглеждани в България

   

В книгата са описани всички породи и отродия овце, оставили своя отпечатък върху овцевъдството в нашата страна. Описана е породната принадлежност на овцете до освобождението и след освобождението на България от турско робство и до наши дни.
От породите овце с еднородна вълна са описани Австралийския меринос, Бурула и Ставрополската порода. От направление за вълна и месо – Асканийска и Кавказка и за месо и вълна – Меринофлайш и Камволмерино.
Полутънкорунните породи включват Линколн, Ромни-марш, Хемпшир, Ил дьо франс и други.
Авторите обръщат особено внимание на българските породи овце от тънкорунно, полутънкорунно и млечно направление.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели – научни сътрудници, специалисти и фермери.


 

 400  

400 практически съвета за отглеждане на биволи

 

В книгата са разгледани биологичните и физиологични особености на бивола, принципите на млекообразуването и млекоотделянето, храненето и гледането на различните категории биволи, поведението и най-важните болести при тях.
Практическите съвети са систематизирани така, както най-често възникват пред фермерите в практическата им работа. Сполучливо илюстрирана и поднесена в научно-популярна форма, книгата би предизвикала интереса не само на фермерите, но и на широк кръг от читатели.


 

 spravochnik

 Справочник по свиневъдство

 

Справочникът по свиневъдство е предназначен за широк кръг специалисти - зооинженери, ветеринарни лекари, аграрикономисти, студенти, ръководители, собственици на ферми и др. В него са отразени съвременни данни за постиженията на генетиката и развъждането на свинете и биотехниката на размножаването им. Разгледани са физиологичните особености на свинете и свързаното с тях най-ефективно хранене, поведението и свръхчувствителността им, както и влиянието на стреса върху качеството на свинското месо. Показани са технологични решения за ферми със затворен цикъл на производство с две- и трифазни системи на отглеждане, сгради и съоръжения за свинефермите, както и зоохигиенна преценка на помещенията. Застъпени са екологичните проблеми в съвременното свиневъдство, болестите, лекуването и профилактиката при свинете. Накрая е разгледан въпросът за организирането на биологично свиневъдство у нас.


 

efektivno   

Ефективно свиневъдство

 

В настоящата книга авторският колектив цели да посочи основните изисквания, които трябва да се спазват в областта на развъждането, селекцията, храненето и технологията на отглеждане на всички категории свине. Извършена е подобна характеристика на отглежданите в страната породи и хибридни свине, посочени са факторите, които оказват решаващо значение върху степента на генетическия прогрес по основните селекционни критерии.
Коментирани са основните изисквания при имунопрофилактиката на по-важните заразни и незаразни заболявания, а така също и методите за тяхното лечение. Особено внимание е обърнато на екологичното производство на свинско месо.
Стремежът на авторите е да съставят едно помагало в областта на свиневъдството на популярен език, въз основа на най-новите тенденции в подотрасъла и на базата на собствени и чужди научни изследвания.


 

zaharno

 

Захарно цвекло - селекция, семепроизводство и агротехника

 

Книгата “Захарно цвекло - селекция, семепроизводство и агротехника” има монографичен характер с научно и практическо значение.
В нея автора е изхождал от съвременното състояние на селекционната наука при захарното цвекло у нас и в чужбина. Голямо внимание е отделено на произхода, ботаническата характеристика и биологичните особености на цвеклото.
Подробно са разгледани съвременните методи на селекция при използване на полиплоидията, мъжката стерилност и едноплодността.
Значително място е отделено на създаването на генетично едноплодни мъжкостерилни линии и качествата на семената. Определено място заема въпроса за хетерозисният ефект и корелативните зависимости при захарното цвекло.
В книгата е разработен детайлно въпроса за селекция на устойчивост към икономически важни болести за нашата страна.
Въпросите на семепроизводството и агротехника на захарното цвекло са разработени въз основа на най-новите проучвания у нас и чужбина.


 

sudanka

Суданка (Sorghum Sudanense (Piper) Stapf.)

 

Монографията е предназначена за учени в областта на растениевъдството, за широк кръг специалисти, както и а студенти, които проявяват интерес към суданката и соргосуланковите хибриди. Тя дава възможност да се проследят етапите от създаването на новият сорт суданка Ендже 1" и неговите основни характеристики в сравнение със световни образци. Всеобхватното изследване дава основание авторите да предлагат научнообоснована технология за отглеждане на новия сорт суданка.

Интерес представляват и изследванията, насочени към създаване на нови соргосуданкови хибриди с оглед разнообразяване на продуктивното им направление.
В монографията се коментират и резултатите от сравнителните изпитвания на новосъздадения сорт суданка Ендже 1" със световно продуктивно направление.
 
 gerganakniga  

Биологични добавки в свиневъдството

 

Книгата е разработена въз основа на защитен дисертационен труд на тема: „Ефект от изпитването на биологично активни компоненти върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета“.Представена е кратка литературна справка за използваните хранителни добавки при хранене на селскостопанските животни и птици и обобщени резултати от проведени научни изследвания, свързани със значението, разпространението и ефекта на синьо-зелените водорасли от вид Spirulina platensis и препарата от натурален растителен въглен, „Carbovet“ върху растежа и развитието на свинете. Разработката би могла да се използва от специалисти, работещи в областта на селското стопанство, както и от студенти, обучаващи се в областта на животновъдството.