Home ОБЯВИ

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2022/2023 г. по следните акредитирани докторски програми:


Докторска програма

Форма на обучение

Институт


Редовна

Задочна


Говедовъдство и биволовъдство

1

0

Земеделски институт - Шумен

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Земеделски институт - Шумен

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

1

Земеделски институт - Шумен

Свиневъдство

2

0

Земеделски институт - Шумен

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

1

Земеделски институт - Шумен

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник. 

Обявата е публикувана в ДВ бр. 61 от 01.08.2022 г.

Конкурсният изпит по специалността да се проведе на 08.12.2022г. (четвъртък) в обучаващата научна организация.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

31.05.2022г.

Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност "главен асистент" в професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Свиневъдство“ – един, за нуждите на Земеделския институт – Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 40 от 31.05.2022 г. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812-75-60.27.05.2021г.

Катя Димитрова Енева

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Генетични насоки в развъдния процес и потребности от хранителни вещества при свине от различни произходи" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Свиневъдство“ 6.3. "Животновъдство".

Защитата ще се състои чрез платформата zoom. За да влезете в zoom платформата копирайте само линка. При прекъсване копирайте същия линк,  възможно е да ви поиска meeting ID и Passcode. Ще може да влезете след 11.00 ч.

https://us05web.zoom.us/j/83488264115?pwd=YUM0ZGRTbmk5MmpOeUFuTVVYRDM1UT09

Meeting ID: 834 8826 4115


Passcode: 000005.05.2021г.

Катя Димитрова Енева

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Генетични насоки в развъдния процес и потребности от хранителни вещества при свине от различни произходи" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Свиневъдство“ 6.3. "Животновъдство".

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - рецензия

Проф. дн Апостол Петров Апостолов - рецензия 

Проф. д-р Мая Миткова Игнатова - становище 

Проф. дн Йордан Марчев Йорданов - становище 

Доц. д-р Валентин Дойчев Дойчев - становище 

Автореферат на Катя Димитрова Енева 
05.08.2020.

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2020/2021 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Институт


Редовна

Задочна


Говедовъдство и биволовъдство

1

0

Земеделски институт - Шумен

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Земеделски институт - Шумен

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

3

0

Земеделски институт - Шумен

Свиневъдство

2

0

Земеделски институт - Шумен

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

1

Земеделски институт - Шумен

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 69 от 04.08.2020 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв.19.06.2020г.

kurs1.jpg kurs2.jpg

Земеделски институт - гр. Шумен провежда курс за професионално обучение по "Хуманно отношение към животните".

Цена - 80 лв.

- за членове на АРЧШПБ - гр. Русе - 50 лв.

За контакти: доц. д-р Геновева Стайкова, тел.: 088 241 4750 15.05.2020г.

Велимир Николов Дончев

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Оценка на генофонда от суданка и соргосуданкови хибриди за начелен темп на развитие в условията на стрес" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения" в професионално направление 6.1. "Растениевъдство".

Научно жури:

1. Доц. д-р Станимир Божидаров Енчев - рецензия

2. Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов - становище

3. Проф. д-р Иван Христов Янчев - становище

4. Проф. д-р Танко Пеев Колев - рецензия

5. Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров - становище


Автореферат на Велимир Дончев


07.08.2019

Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за прием на докторанти в Земеделски Институт – Шумен (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2019/2020 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Редовна

Задочна

1

Селекция и семепроизводство на културните растения.

1

1

2

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването.

3

-

3

Говедовъдство и биволовъдство 

1

-

4

Овцевъдство и козевъдство

1

1

5

Свиневъдство

2

-


Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Такса за кандидатстване – 30 лв. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 ч. За контакти: тел. 028127560. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ №62.


02.01.2019г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ПО ННП

"МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

Земеделски институт обявява конкурс за подбор на млади учени по ННП "Млади учени и постдокторанти"

С Решение на Управителния съвет на Селскостопанска Академия (Протокол № РД -09-04 от 11.12.2018г.) са приети показателите за оценка на кандидатите (отговарящи на дефиницията за млад учен) по ННП "Млади учени и постдокторанти".

Процедурата се провежда от

Комисия в състав:

Председател: проф. дн Апостол Апостолов - Директор на ЗИ - Шумен

Членове:

 1. доц. д-р Невяна Станчева - научен секретар на ЗИ - Шумен
 2. гл. ас. д-р Гергана Марчева - млад учен

Назначена със заповед 74/21.12.2018 на директора на ЗИ - Шумен.

Процедурата стартира на 02.01.2019г. Срок на подаване на документи - 10 дни.

Кандидатите подават до комисията следните документи:

 1. Автобиография.
 2. Мотивационно писмо.
 3. Копие от диплома за ОКС "Магистър".
 4. Списък на публикациите (с пълна библиографска справка).
 5. Списък на проекти.
 6. Списък на доклади и постери.
 7. Очаквани резултати.

Комисията ще проведе процедурата за подбор до 5 дни след изтичане срока за подаване на документите, като ще оцени кандидатите по обективни показатели, включени в картата за оценка ( предварително предоставена на младите учени).


 " Млад учен " е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването и. 26.09.2018г.

доц. дн Йордан Марчев Йорданов - Земеделски Институт - Шумен,

към Селскостопанска Академия - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Професор",

обявен в ДВ, бр. 35 от 24.04.2018г.

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаване.

Научно жури:

1. Доц. д-р Данаил Митев Кънев - становище

2. Доц. д-р Маринчо Стойнов Киров - становище

3. Проф. д-р Мая Миткова Игнатова - рецензия

4. Проф. дсн Мария Георгиева Иванова - рецензия

5. Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - рецензия

6. Доц. д-р Валентин Дойчев Дойчев - становище

7. Проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова - становище


Приноси

Резюмета - I част

Резюмета - II част

Резюмета от конференции


Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването", професионално направление 6.3. Животновъдство - един със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", за нуждите на Земеделския институт - Шумен. Документи - в Земеделския институт-Шумен, тел. 054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.35 от 25.04.2018г.

16.04.2018

Селскостопанска академия - София

Земеделски институт - Шумен

търси да назначи

Животновъди в свиневъдството, биволовъдството, говедовъдството и овцевъдството

1. Извършва всички задължения по доставяне на храната, хранене,
поене, почистване и дезинфекция на помещенията на отглеждане на животните.
2. Поддържа връзка с технолога и ветеринарния лекар за
регистриране на появилите се заболявания по животните.
3. Съблюдава зооветеринарните изисквнания, правилата по
безопасност при работа.
4. Участва в подготовката на фуража.
5. Изпълнява и друга възложена общостопанска работа.
6. Следи за здравословното състояние на животните.
7. Оказва медицинска помощ и уведомява съответно технолога и
ветеринарния лекар.
8. Да опазва родените животни от най-разпространените болести, да
следи за качеството на фуражите, начинът на приготвяне на
дажбите.
9. Да спазва изискванията за водене на зоотехническа отчетност.
10. При възникване на смъртност по установена вина от неправил-
но хранене и ненавременно сигнализиране на технолога и вете-
ринарния лекар носи отговорност за нанесени материални щети.
11. Носи отговорност за качественото, своевременно и точно
изпълнение на задачите.
20.02.2018 г

Селскостопанска академия - София

преобявява конкурс за прием на докторанти  (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018г. по следните акредитирани докторски програми:


Земеделски институт - Шумен


 • По научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”  -  1 место, задочна форма на обучение
 • По научната специалност „Развъжане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 место, редовна форма на обучение
 • По научната специалност „Говедовъдство и биволовъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
 • По научната специалност „Овцевъдство и козевъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
 • По научната специалност „Свиневъдство” – 2 места, редовна форма на обучение


Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9.30 до 16.30 ч. За контакти – тел.: 02/812-75-60, 02/812-75-80. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.


===================================================================================


21.11.2017 г 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема:

"ИЗТОЧНОБАЛКАНСКАТА СВИНЯ. Характеристика и продуктивност при природосъобразно отглеждане. Формиране на развъдна политика за устойчиво развитие", представен от доц. д-р Йордан Марчев Йорданов за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по научна специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването", професионално направление 6.3 "Животновъдство".


Рецензии:

· Проф. дн Апостол Петров Апостолов

· Проф. дн Алекси Стойков Петров

· Проф. д-р Мая Миткова Игнатова

Становища:

· Доц. д-р Соня Георгиева Иванова

· Проф. д-р Теодора Людмилова Попова

· Доц. д-р Маринчо Стойнов Киров

· Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова


Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2017 г. от 11 часа в

заседателната зала на Земеделски институт - Шумен, бул. "Симеон Велики" 3.

=================================================================================


18.08.2017 г 

Селскостопанска академия - София

отменя обявния конкурс за прием на докторанти (ДВ, бр.60 от 2017г.)и обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018г. по следните акредитирани докторски програми:

Земеделски институт - Шумен

 • По научната специалност „Говедовъдство и биволовъдство”  -  1 место, редовна форма на обучение
 • По научната специалност „Овцевъдство и козевъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
 • По научната специалност „Свиневъдство” – 2 места, редовна форма на обучение
 • По научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 2 места, задочна форма на обучение
 • По научната специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 место, редовна форма на обучение

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9.30 до 16.30 ч. За контакти – тел.: 02/812-75-60, 02/812-75-80. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.
02.08.2017 г 

Селскостопанска академия - София

Земеделски институт - Шумен

търси да назначи преводач от английски език.

За справки: 9700 Шумен

                   бул."Симеон Велики" 3  

                   тел. 054/992 973  


Селскостопанска академия - София

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2017-2018 година по следните акредитирани докторски програми:

 • По научната специалност „Говедовъдство и биволовъдство”  -  1 место, редовна форма на обучение
 • По научната специалност „Овцевъдство и козевъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
 • По научната специалност „Свиневъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
 • По научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 2 места, задочна форма на обучение
 • По научната специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 место, редовна форма на обучение

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобиване образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие, удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. Телефони за контакти: 028127560; 028127580. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”. Такса за кандидатстване – 30 лева.12.06.2017г.


Гл.ас.д-р Станимир Божидаров Енчев - Земеделски институт-Шумен,

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент", обявен в ДВ бр.12 от 03.02.2017г. от Земеделски институт- Шумен.

Професионално направление: 6.1. "Растениевъдство"

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф дн Илия Иванов Учкунов - рецензия

Проф.д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Проф. д-р Танко Пеев Колев - становище

Доц.д-р Анелия Илиева Кътова - становище

Доц.д-р Пламен Атанасов Маринов-Серафимов - становище

Доц.д-р Веселин Йорданов Дочев - становище

Доц.д-р Драгомир Пламенов - становище

Приноси

Резюмета
20.03.2017г.

доц. дн Радка Димова Недева - Земеделски институт - Шумен,

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Професор", обявен в ДВ, бр.89 от 11.11.2016г.

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Свиневъдство"

Научно жури:

Проф.д-р Лазар Костадинов Козелов - рецензия

Проф.дсн Алекси Стойков Петров - рецензия

Доц.д-р Калин Димов Трандафилов - рецензия

Проф.д-р Мая Миткова Игнатова - становище

Проф дсн Христо Йорданов Станчев - становище

Проф д-р Валентин Яков Кацаров - становище

Доц. д-р Маринчо Стойнов Киров - становище

Приноси

Резюмета - I частРезюмета - II част


В заседателната зала на Земеделски институт - Шумен на 30.03.2017г от 11 ч ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Проучване на някои генетични, средови и организационни фактори върху репродуктивните качества на свинете" на Марияна Юриева Петрова от Земеделски институт - Шумен.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.03.2017г.

доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов - Земеделски институт - Шумен,

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "професор", обявен в ДВ, бр.89 от 11.11.2016г.

Професионално направление: 6.1 "Растениевъдство"

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф.д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Проф д-р Иван Антонов Иванов - рецензия

Доц.д-р Нина Иванова Ненова - рецензия

Проф.д-р Валентина Георгиева Енчева - становище

Проф.д-р Иван Петров Памуков - становище

Доц.д-р Анелия Илиева Кътова - становище

Доц.д-р Драгомир Пламенов - становище

Приноси

Резюмета-I част

Резюмета-II част


01.03.2017г.

Марияна Юриева Петрова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Проучване на някои генетични, средови и организационни фактори върху репродуктивните качества на свинете" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Свиневъдство" в професионално направление 6.3. "Животновъдство".

Научно жури:

Проф. дсн Алекси Стойков Петров- рецензия

Проф. дн Апостол Петров Апостолов - рецензия

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров- становище

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова - становище

Доц д-р Йордан Марчев Йорданов - становище

Автореферат

03.02.2017г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство, за нуждите на Земеделския институт - Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в Земеделския институт-Шумен, тел. 054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.12 от 03.02.2017г.03.02.2017г.

Земеделския институт - Шумен, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство, за нуждите на Земеделския институт - Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в Земеделския институт - Шумен, тел.054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.12 от 03.02.2017г.


 12.09.2016г.


доц.д-р Радка Димова Недева - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия, София

Процедура за присъждане на научната степен "Доктор на науките"

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Свиневъдство"

Научно жури:

проф.д-р Лазар Козелов - рецензия

проф.дсн Христо Станчев - рецензия

доц.д-р Соня Иванова - рецензия

проф. дсн Алекси Стойков - становище

доц.д-р Мая Игнатова - становище

доц.д-р Маринчо Киров - становище

доц.д-р Калин Трандафилов - становище

АвторефератВ заседателната зала на Земеделски институт - Шумен на 12.10. 2016г от 10.30ч. ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: "Използване на биологични добавки и някои алтернативни фуражи в свиневъдството" за присъждане на научната степен "Доктор на науките" на доц.д-р Радка Димова Недева.22.08.2016г.

доц.дн Апостол Петров Апостолов - Земеделски институт- Шумен

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор", обявен в ДВ, бр.31 от 19.04.2016г.

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването"

Научно жури:

Проф.дсн Радослав Иванов Славов - рецензия

Проф дсн Алекси Стойков Петров - рецензия

Доц. д-р Калин Димов Трандафилов - рецензия

Проф.д-р Лазар Костадинов Козелов - становище

Проф. дсн Стефан Георгиев Бойковски - становище

Доц д-р Соня Георгиева Иванова - становище

Доц.д-р Маринчо Стойнов Киров - становище

Приноси

Резюмета - 1 част

Резюмета - 2 част

Научно - приложни разработки


17. 08.2016г.

доц.д-р Георги Тодоров Кикиндонов - Земеделски институт- Шумен

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "професор", обявен в ДВ, бр.31 от 19.04.2016г.

Професионално направление: 6.1 "Растениевъдство"

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф.д-р Валентина Георгиева Енчева - становище

Проф.д-р Иван Антонов Попов - становище

Доц.д-р Нина Иванова Ненова - становище

Доц.д-р Драгомир Пламенов Димитров - становище

Проф дсн Димитър Христов Павлов - рецензия

Проф д-р Радка Велева Иванова - рецензия

Проф. д-р Иван Антонов Иванов - рецензия

Приноси

РезюметаЗемеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2016-2017г. (ДВ, бр.60 от 02.08.2016г.).

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

- две редовни докторантури в професионално направление ш.6.1 Растениевъдство по докторска програма Селекция и семепроизводство на културните растения

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3. Животновъдство по докторска програма Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Говедовъдство и биволовъдство

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Овцевъдство и козевъдство

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Свиневъдство

За повече информация - научен секретар ЗИ, тел: 054/992 973

Изисквания към кандидатите:

- магистърска степен;

- успех от дипломата за "магистър"- над Мн.добър (4.50)

Придобитата образователно - квалификационна степен трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

Срокове за подаване на документи: от 02.08.2016г до 02.10.2016г. в отдел "Наука, научно обслужване и интелектуална собственост" на ССА, София, ул.Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи: заявление по образец, автобиография и нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Таксата за кандидатстване е 30лв. В заседателната зала на Земеделски институт- Шумен на 03.06.2016г. от 11 ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Обогатяване на генофонда при стевия (Stevia rebaudiana Bertoni)" на Ахмед Джеват Мехмед от ЗИ - Шумен.

12.05.2016г.

Ахмед Джеват Мехмед

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Обогатяване на генофонда при стевия (Stevia rebaudiana Bertoni)" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения" в професионално направление ш.6.1 "Растениевъдство".

Научно жури:

Проф. дсн Димитър Христов Павлов - рецензия

Доц. Цветан Тодоров Кикиндонов - рецензия

Проф.дсн Илия Иванов Учкунов - становище

Доц. д-р Майя Светославова Мутафчиева - становище

Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров - становище

Автореферат11.05.2016г.

В заседателната зала на Земеделски институт, Шумен на 11.05.2016г. от 11.00ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Характеристика на репродуктивните качества на нерези и майки при различни нива на селекция" на Мария Стефанова Божкова от ЗИ- Шумен19.04.2016г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанската академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването", професионално направление 6.3. Животновъдство - един, за нуждите на института, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - Земеделски институт - Шумен, тел. 054/992-973.

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.31 от 19.04.2016г.19.04.2016г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанската академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство - един, за нуждите на института, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - Земеделски институт - Шумен, тел. 054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.31 от 19.04.2016г.08.04.2016г.
Мария Стефанова Божкова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Характеристика на репродуктивните качества на нерези и майки при различни нива на селекция" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването" в професионално направление ш.6.3. "Животновъдство"

Научно жури:

Проф. дсн Алекси Стойков Петров - рецензия

Доц.д-р Йордан Марчев Йорданов - рецензия

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - становище

Доц.дн Апостол Петров Апостолов - становище

Доц д-р Валентин Дойчев Дойчев - становище

Автореферат18.12.2015г.

Гл. ас. д-р Данаил Митев Кънев- Земеделски институт- Шумен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент"Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научно жури:

Проф. дсн Христо Йорданов Станчев - рецензия

Доц.д-р Калин Димов Трендафилов - рецензия

Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов - становище

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - становище

Проф. дн Алекси Стойков Петров - становище

Доц. д-р Марина Георгиева Цанкова - становище

Доц. дн Апостол Петров Апостолов - становище

Приноси

Резюмета


02.10.2015г.

доц.д-р Апостол Петров Апостолов - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия - София

процедура за присъждане на научна степен "Доктор на науките"

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването"

Научно жури:

проф. д-р Валентин Яков Кацаров - рецензия

проф. дсн Алекси Стойков Петров- рецензия

проф.дн Пенка Цветанова Маринова - рецензия

проф.дсн Стефан Георгиев Бойковски - становище

проф.д-р Лазар Костадинов Козелов - становище

доц. д-р Йордан Марчев Йорданов- становище

доц.д-р Живко Лазаров Накев - становище

Автореферат
Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по научната специалност „Свиневъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на Земеделския институт – Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, Шумен, тел. 054/992 973.07.08.2015г.

В заседателната зала на Земеделски институт – Шумен на 04.09.2015г. от 10.30ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” на дисертационен труд на тема „Отбор в синтетични пшеници и хибриди за подобряване на някои селекционни признаци” на ас. Надя Георгиева Даскалова от ТУ- Варна.29.07.2015г 

Надя Георгиева ДАСКАЛОВА

докторант на самостоятелна подготовка към Земеделски институт - гр. Шумен

      Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: "Отбор в синтетични пшеници и хибриди за подобряване на някои селекционни признаци" за получаване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", с шифър 04.01.05 в Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”

НАУЧНО ЖУРИ:

проф.дн Ана Стоилова САЛДЖИЕВАрецензия

доц.д-р Кулка Стойнова УЧКУНОВА - рецензия

доц.д-р Миглена Атанасова ДРУМЕВА - становище

доц.д-р Драгомир Пламенов ДИМИТРОВ - становище

доц.д-р Георги Тодоров КИКИНДОНОВ - становище

Автореферат


26.05.2015г

Гл. ас. д-р Татяна Иванова - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Говедовъдство и биволовъдство"

Научно жури:

Проф. д-р Коста Ванков - рецензия

Проф. д.с.н. Видьо Стоянов Видев - рецензия

Проф. д.с.н. Живко Кръстанов - становище

Проф. д-р Йовка Славова Фенерова - становище

Доц. д-р Йовка Митева Попова - становище

Доц. д-р Йорданка Илиева - становище

Доц. д-р Пенчо Иванов Пенчев - становище


Приноси

Резюмета - I частII част20.05.2015г

Гл. ас. д-р Калин Сланев - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.1 „Растениевъдство”

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф. д.с.н. Илия Иванов Учкунов - рецензия

Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Проф. д-р Иван Антонов Иванов - становище

Проф. д-р Иван Петров Памуков - становище

Доц. д-р Татяна Петкова Петрова - становище

Доц. д-р Нина Иванова Ненова - становище

Доц. д-р Анелия Илиева Кътова - становище


Приноси

Резюмета - I част, II част
27.03.2015г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по научната специалност "Свиневъдство", професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на института. 

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 23 от 27 март 2015 г.


30.01.2015г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за академичната длъжност „доцент” по научните специалности "Говедовъдство и биволовъдство", професионално направление 6.3. Животновъдство - един и "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство - един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на Земеделски институт - Шумен.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 8 от 30 януари 2015 г.


27.10.2014г

Гл. ас. Геновева Стайкова - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Овцевъдство и козевъдство"

Научно жури:

Проф. д.с.н. Ст. Бойковски - рецензия

Проф. д.с.н. Р. Славов - рецензия

Проф. д.с.н. Ив. Станков - становище

Проф. д-р Л. Козелов - становище

Доц. д-р Ап. Апостолов - становище

Доц. д-р Ил. Събева - становище

Доц. д-р Ив. Янков - становище


Приноси

Резюмета


27.10.2014г

Гл. ас. Пенчо Пенчев - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Говедовъдство и биволовъдство"

Научно жури:

Проф. д-р К. Ванков - рецензия

Проф. д.с.н. В. Видев - рецензия

Проф. д.с.н. Ст. Бойковски - становище

Проф. д.с.н. Ж. Кръстанов - становище

Доц. д-р М. Цанкова - становище

Доц. д-р Ил. Събева - становище

Доц. д-р Ап. Апостолов - становище


Приноси

Резюмета18.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 59 от 18 юли 2014 г.


08.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Овцевъдство и козевъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 56 от 8 юли 2014 г.


23.05.2014г.

Земеделски институт, гр.Шумен, към Селскостопанска Академия- София, обявява конкурс за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Свиневъдство”, професионално направление „Животновъдство” 6.3..- 1 място, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 43 от 23.05.2014г. за нуждите на ОСЗ – гр.Средец.

Всички разходи по процедурата са за сметка на ОСЗ – гр. Средец.

Документи - в Земеделски институт, гр.Шумен.

За контакти: тел. 054/830-448


11.07.2014г от 10.00ч

ПРОЦЕДУРИ

20.06.2014 г. Гергана Йорданова Марчева
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Ефект от изпитването на биологично активни компоненти върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета”Автореферат
с автор ас. Гергана Йорданова Марчева,
докторант редовна форма на подготовка към Земеделски Институт - Шумен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Свиневъдство”, от професионално направление ш. 6.3. „Животновъдство”
НАУЧНО ЖУРИ:
  Доц., д-р Калин Димов Трендафилов - Рецензия
Доц. д-р Мая Миткова Игнатова  - Рецензия
Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - Становище
Проф., д-р Лазар Костадинов Козелов - Становище
Доц., д-р Радка Димова Недева - Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.07.2014 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Земеделски Институт - Шумен.

ЗАПОВЕД


07.08.2013 г

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2013-2014 г (държавен вестник бр.67 от 30.07.2013 г)

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

"Селекция и семепроизводство на културните растения" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Говедовъдство и биволовъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Свиневъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение.

Срокът за подаване на документите е два месеца от обнародване на обявата в държ. вестник (30.09.2013 г)

Такса за кандидатстване - 30 лв.

За контакти: тел. 054 / 830 448


Земеделски институт - Шумен

   извършва продажба на сертифицирани семена от следните култури:

* кръмно цвекло - 10 лв с ДДС за 1 кг
* полузахарно цвекло - 15 лв с ДДС за 1 кг
* захарно цвекло - 36 лв с ДДС за 1 кг
* суданка - 5 лв с ДДС за 1 кг
* суха маса от СТЕВИЯ в разфасовки от 50 гр с цена 5 лв.
 
 
 
13.02.2013 г

Обяви-научна степeн и академична длъжност

 1. Д-Р РУМЕН КАЛЕВ20.12.2012 г
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч
 
Конкурс за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч

 
Допуснатите кандидати в обявения за учебната 2012/2013 г конкурс за прием и обучение на докторанти в Земеделски институт - Шумен:
1. Мария Стефанова Божкова и Галин Пламенов Петров по докторска програма "Развъждане на ССЖ, биология и биотехника на размножаването".
2. Ахмед Джeват Мехмед по докторска програма "Селекция и семепроизводство на културните растения".
Успешно са положили изпита си по специалността на 04.12.2012г и по чужд език на 11.12.2012г.

04.12.2012 г 

Конкурс за докторанти

    Във връзка със заповед РД №141/30.05.2012г на Председателя на ССА в Земеделски институт - Шумен ще се проведеконкурс ...


22 и 23 ноември 2012 г

на посещение в Земеделски институт - Шумен ще бъде експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация.


  

Земеделският институт – Шумен

обявява курс по професия ФЕРМЕР,

специалност - ЗЕМЕДЕЛЕЦ (Растениевъдство и Животновъдство) - 150 часа.

Начало - 26.03.2012г.

Справки – в Земеделския институт – Шумен, тел. 054/830-448.


18.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 59 от 18 юли 2014 г.


08.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Овцевъдство и козевъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 56 от 8 юли 2014 г.


23.05.2014г.

Земеделски институт, гр.Шумен, към Селскостопанска Академия- София, обявява конкурс за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Свиневъдство”, професионално направление „Животновъдство” 6.3..- 1 място, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 43 от 23.05.2014г. за нуждите на ОСЗ – гр.Средец.

Всички разходи по процедурата са за сметка на ОСЗ – гр. Средец.

Документи - в Земеделски институт, гр.Шумен.

За контакти: тел. 054/830-448


11.07.2014г от 10.00ч

ПРОЦЕДУРИ

20.06.2014 г. Гергана Йорданова Марчева
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Ефект от изпитването на биологично активни компоненти върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета”Автореферат
с автор ас. Гергана Йорданова Марчева,
докторант редовна форма на подготовка към Земеделски Институт - Шумен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Свиневъдство”, от професионално направление ш. 6.3. „Животновъдство”
НАУЧНО ЖУРИ:
  Доц., д-р Калин Димов Трендафилов - Рецензия
Доц. д-р Мая Миткова Игнатова  - Рецензия
Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - Становище
Проф., д-р Лазар Костадинов Козелов - Становище
Доц., д-р Радка Димова Недева - Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.07.2014 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Земеделски Институт - Шумен.

ЗАПОВЕД


07.08.2013 г

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2013-2014 г (държавен вестник бр.67 от 30.07.2013 г)

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

"Селекция и семепроизводство на културните растения" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Говедовъдство и биволовъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Свиневъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение.

Срокът за подаване на документите е два месеца от обнародване на обявата в държ. вестник (30.09.2013 г)

Такса за кандидатстване - 30 лв.

За контакти: тел. 054 / 830 448


Земеделски институт - Шумен

   извършва продажба на сертифицирани семена от следните култури:

* кръмно цвекло - 10 лв с ДДС за 1 кг
* полузахарно цвекло - 15 лв с ДДС за 1 кг
* захарно цвекло - 36 лв с ДДС за 1 кг
* суданка - 5 лв с ДДС за 1 кг
* суха маса от СТЕВИЯ в разфасовки от 50 гр с цена 5 лв.

 
13.02.2013 г

Обяви-научна степeн и академична длъжност

 1. Д-Р РУМЕН КАЛЕВ20.12.2012 г
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч
 
Конкурс за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч

 
Допуснатите кандидати в обявения за учебната 2012/2013 г конкурс за прием и обучение на докторанти в Земеделски институт - Шумен:
1. Мария Стефанова Божкова и Галин Пламенов Петров по докторска програма "Развъждане на ССЖ, биология и биотехника на размножаването".
2. Ахмед Джeват Мехмед по докторска програма "Селекция и семепроизводство на културните растения".
Успешно са положили изпита си по специалността на 04.12.2012г и по чужд език на 11.12.2012г.


04.12.2012 г  

    Във връзка със заповед РД №141/30.05.2012г на Председателя на ССА в Земеделски институт - Шумен ще се проведеконкурс ...22 и 23 ноември 2012 г

на посещение в Земеделски институт - Шумен ще бъде експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация.


  

Земеделският институт – Шумен

обявява курс по професия ФЕРМЕР,

специалност - ЗЕМЕДЕЛЕЦ (Растениевъдство и Животновъдство) - 150 часа.

Начало - 26.03.2012г.

Справки – в Земеделския институт – Шумен, тел. 054/830-448.Защитата ще се състои чрез платформата zoom. За да влезете в zoom платформата копирайте само линка. При прекъсване копирайте същия линк,  възможно е да ви поиска meeting ID и Passcode. Ще може да влезете след 11.00 ч.

https://us05web.zoom.us/j/83488264115?pwd=YUM0ZGRTbmk5MmpOeUFuTVVYRDM1UT09

Meeting ID: 834 8826 4115

Passcode: 0000