Home ОБЯВИ


Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

21.11.2017 г 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема:

"ИЗТОЧНОБАЛКАНСКАТА СВИНЯ. Характеристика и продуктивност при природосъобразно отглеждане. Формиране на развъдна политика за устойчиво развитие", представен от доц. д-р Йордан Марчев Йорданов за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по научна специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването", професионално направление 6.3 "Животновъдство".


Рецензии:

· Проф. дн Апостол Петров Апостолов

· Проф. дн Алекси Стойков Петров

· Проф. д-р Мая Миткова Игнатова

Становища:

· Доц. д-р Соня Георгиева Иванова

· Проф. д-р Теодора Людмилова Попова

· Доц. д-р Маринчо Стойнов Киров

· Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова


Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2017 г. от 11 часа в

заседателната зала на Земеделски институт - Шумен, бул. "Симеон Велики" 3.

=================================================================================


18.08.2017 г 

Селскостопанска академия - София

отменя обявния конкурс за прием на докторанти (ДВ, бр.60 от 2017г.)и обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018г. по следните акредитирани докторски програми:

Земеделски институт - Шумен

  • По научната специалност „Говедовъдство и биволовъдство”  -  1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Овцевъдство и козевъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Свиневъдство” – 2 места, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 2 места, задочна форма на обучение
  • По научната специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 место, редовна форма на обучение

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9.30 до 16.30 ч. За контакти – тел.: 02/812-75-60, 02/812-75-80. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.
02.08.2017 г 

Селскостопанска академия - София

Земеделски институт - Шумен

търси да назначи преводач от английски език.

За справки: 9700 Шумен

                   бул."Симеон Велики" 3  

                   тел. 054/992 973  


Селскостопанска академия - София

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2017-2018 година по следните акредитирани докторски програми:

  • По научната специалност „Говедовъдство и биволовъдство”  -  1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Овцевъдство и козевъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Свиневъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 2 места, задочна форма на обучение
  • По научната специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 место, редовна форма на обучение

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобиване образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие, удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. Телефони за контакти: 028127560; 028127580. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”. Такса за кандидатстване – 30 лева.12.06.2017г.


Гл.ас.д-р Станимир Божидаров Енчев - Земеделски институт-Шумен,

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент", обявен в ДВ бр.12 от 03.02.2017г. от Земеделски институт- Шумен.

Професионално направление: 6.1. "Растениевъдство"

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф дн Илия Иванов Учкунов - рецензия

Проф.д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Проф. д-р Танко Пеев Колев - становище

Доц.д-р Анелия Илиева Кътова - становище

Доц.д-р Пламен Атанасов Маринов-Серафимов - становище

Доц.д-р Веселин Йорданов Дочев - становище

Доц.д-р Драгомир Пламенов - становище

Приноси

Резюмета
20.03.2017г.

доц. дн Радка Димова Недева - Земеделски институт - Шумен,

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Професор", обявен в ДВ, бр.89 от 11.11.2016г.

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Свиневъдство"

Научно жури:

Проф.д-р Лазар Костадинов Козелов - рецензия

Проф.дсн Алекси Стойков Петров - рецензия

Доц.д-р Калин Димов Трандафилов - рецензия

Проф.д-р Мая Миткова Игнатова - становище

Проф дсн Христо Йорданов Станчев - становище

Проф д-р Валентин Яков Кацаров - становище

Доц. д-р Маринчо Стойнов Киров - становище

Приноси

Резюмета - I част
Резюмета - II част


В заседателната зала на Земеделски институт - Шумен на 30.03.2017г от 11 ч ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Проучване на някои генетични, средови и организационни фактори върху репродуктивните качества на свинете" на Марияна Юриева Петрова от Земеделски институт - Шумен.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.03.2017г.

доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов - Земеделски институт - Шумен,

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "професор", обявен в ДВ, бр.89 от 11.11.2016г.

Професионално направление: 6.1 "Растениевъдство"

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф.д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Проф д-р Иван Антонов Иванов - рецензия

Доц.д-р Нина Иванова Ненова - рецензия

Проф.д-р Валентина Георгиева Енчева - становище

Проф.д-р Иван Петров Памуков - становище

Доц.д-р Анелия Илиева Кътова - становище

Доц.д-р Драгомир Пламенов - становище

Приноси

Резюмета-I част

Резюмета-II част


01.03.2017г.

Марияна Юриева Петрова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Проучване на някои генетични, средови и организационни фактори върху репродуктивните качества на свинете" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Свиневъдство" в професионално направление 6.3. "Животновъдство".

Научно жури:

Проф. дсн Алекси Стойков Петров- рецензия

Проф. дн Апостол Петров Апостолов - рецензия

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров- становище

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова - становище

Доц д-р Йордан Марчев Йорданов - становище

Автореферат

03.02.2017г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство, за нуждите на Земеделския институт - Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в Земеделския институт-Шумен, тел. 054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.12 от 03.02.2017г.03.02.2017г.

Земеделския институт - Шумен, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство, за нуждите на Земеделския институт - Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в Земеделския институт - Шумен, тел.054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.12 от 03.02.2017г.


 12.09.2016г.


доц.д-р Радка Димова Недева - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия, София

Процедура за присъждане на научната степен "Доктор на науките"

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Свиневъдство"

Научно жури:

проф.д-р Лазар Козелов - рецензия

проф.дсн Христо Станчев - рецензия

доц.д-р Соня Иванова - рецензия

проф. дсн Алекси Стойков - становище

доц.д-р Мая Игнатова - становище

доц.д-р Маринчо Киров - становище

доц.д-р Калин Трандафилов - становище

Автореферат
В заседателната зала на Земеделски институт - Шумен на 12.10. 2016г от 10.30ч. ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: "Използване на биологични добавки и някои алтернативни фуражи в свиневъдството" за присъждане на научната степен "Доктор на науките" на доц.д-р Радка Димова Недева.22.08.2016г.

доц.дн Апостол Петров Апостолов - Земеделски институт- Шумен

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор", обявен в ДВ, бр.31 от 19.04.2016г.

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването"

Научно жури:

Проф.дсн Радослав Иванов Славов - рецензия

Проф дсн Алекси Стойков Петров - рецензия

Доц. д-р Калин Димов Трандафилов - рецензия

Проф.д-р Лазар Костадинов Козелов - становище

Проф. дсн Стефан Георгиев Бойковски - становище

Доц д-р Соня Георгиева Иванова - становище

Доц.д-р Маринчо Стойнов Киров - становище

Приноси

Резюмета - 1 част

Резюмета - 2 част

Научно - приложни разработки


17. 08.2016г.

доц.д-р Георги Тодоров Кикиндонов - Земеделски институт- Шумен

към Селскостопанска академия, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "професор", обявен в ДВ, бр.31 от 19.04.2016г.

Професионално направление: 6.1 "Растениевъдство"

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф.д-р Валентина Георгиева Енчева - становище

Проф.д-р Иван Антонов Попов - становище

Доц.д-р Нина Иванова Ненова - становище

Доц.д-р Драгомир Пламенов Димитров - становище

Проф дсн Димитър Христов Павлов - рецензия

Проф д-р Радка Велева Иванова - рецензия

Проф. д-р Иван Антонов Иванов - рецензия

Приноси

РезюметаЗемеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2016-2017г. (ДВ, бр.60 от 02.08.2016г.).

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

- две редовни докторантури в професионално направление ш.6.1 Растениевъдство по докторска програма Селекция и семепроизводство на културните растения

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3. Животновъдство по докторска програма Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Говедовъдство и биволовъдство

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Овцевъдство и козевъдство

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Свиневъдство

За повече информация - научен секретар ЗИ, тел: 054/992 973

Изисквания към кандидатите:

- магистърска степен;

- успех от дипломата за "магистър"- над Мн.добър (4.50)

Придобитата образователно - квалификационна степен трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

Срокове за подаване на документи: от 02.08.2016г до 02.10.2016г. в отдел "Наука, научно обслужване и интелектуална собственост" на ССА, София, ул.Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи: заявление по образец, автобиография и нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Таксата за кандидатстване е 30лв. В заседателната зала на Земеделски институт- Шумен на 03.06.2016г. от 11 ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Обогатяване на генофонда при стевия (Stevia rebaudiana Bertoni)" на Ахмед Джеват Мехмед от ЗИ - Шумен.

12.05.2016г.

Ахмед Джеват Мехмед

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Обогатяване на генофонда при стевия (Stevia rebaudiana Bertoni)" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения" в професионално направление ш.6.1 "Растениевъдство".

Научно жури:

Проф. дсн Димитър Христов Павлов - рецензия

Доц. Цветан Тодоров Кикиндонов - рецензия

Проф.дсн Илия Иванов Учкунов - становище

Доц. д-р Майя Светославова Мутафчиева - становище

Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров - становище

Автореферат11.05.2016г.

В заседателната зала на Земеделски институт, Шумен на 11.05.2016г. от 11.00ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Характеристика на репродуктивните качества на нерези и майки при различни нива на селекция" на Мария Стефанова Божкова от ЗИ- Шумен19.04.2016г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанската академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването", професионално направление 6.3. Животновъдство - един, за нуждите на института, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - Земеделски институт - Шумен, тел. 054/992-973.

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.31 от 19.04.2016г.19.04.2016г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанската академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство - един, за нуждите на института, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - Земеделски институт - Шумен, тел. 054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.31 от 19.04.2016г.08.04.2016г.
Мария Стефанова Божкова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема "Характеристика на репродуктивните качества на нерези и майки при различни нива на селекция" за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването" в професионално направление ш.6.3. "Животновъдство"

Научно жури:

Проф. дсн Алекси Стойков Петров - рецензия

Доц.д-р Йордан Марчев Йорданов - рецензия

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - становище

Доц.дн Апостол Петров Апостолов - становище

Доц д-р Валентин Дойчев Дойчев - становище

Автореферат18.12.2015г.

Гл. ас. д-р Данаил Митев Кънев- Земеделски институт- Шумен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент"Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научно жури:

Проф. дсн Христо Йорданов Станчев - рецензия

Доц.д-р Калин Димов Трендафилов - рецензия

Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов - становище

Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - становище

Проф. дн Алекси Стойков Петров - становище

Доц. д-р Марина Георгиева Цанкова - становище

Доц. дн Апостол Петров Апостолов - становище

Приноси

Резюмета


02.10.2015г.

доц.д-р Апостол Петров Апостолов - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия - София

процедура за присъждане на научна степен "Доктор на науките"

Професионално направление: 6.3 "Животновъдство"

Научна специалност: "Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването"

Научно жури:

проф. д-р Валентин Яков Кацаров - рецензия

проф. дсн Алекси Стойков Петров- рецензия

проф.дн Пенка Цветанова Маринова - рецензия

проф.дсн Стефан Георгиев Бойковски - становище

проф.д-р Лазар Костадинов Козелов - становище

доц. д-р Йордан Марчев Йорданов- становище

доц.д-р Живко Лазаров Накев - становище

Автореферат
Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по научната специалност „Свиневъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на Земеделския институт – Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, Шумен, тел. 054/992 973.07.08.2015г.

В заседателната зала на Земеделски институт – Шумен на 04.09.2015г. от 10.30ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” на дисертационен труд на тема „Отбор в синтетични пшеници и хибриди за подобряване на някои селекционни признаци” на ас. Надя Георгиева Даскалова от ТУ- Варна.
29.07.2015г 

Надя Георгиева ДАСКАЛОВА

докторант на самостоятелна подготовка към Земеделски институт - гр. Шумен

      Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: "Отбор в синтетични пшеници и хибриди за подобряване на някои селекционни признаци" за получаване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", с шифър 04.01.05 в Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”


НАУЧНО ЖУРИ:

проф.дн Ана Стоилова САЛДЖИЕВАрецензия

доц.д-р Кулка Стойнова УЧКУНОВА - рецензия

доц.д-р Миглена Атанасова ДРУМЕВА - становище

доц.д-р Драгомир Пламенов ДИМИТРОВ - становище

доц.д-р Георги Тодоров КИКИНДОНОВ - становище

Автореферат


26.05.2015г

Гл. ас. д-р Татяна Иванова - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Говедовъдство и биволовъдство"

Научно жури:

Проф. д-р Коста Ванков - рецензия

Проф. д.с.н. Видьо Стоянов Видев - рецензия

Проф. д.с.н. Живко Кръстанов - становище

Проф. д-р Йовка Славова Фенерова - становище

Доц. д-р Йовка Митева Попова - становище

Доц. д-р Йорданка Илиева - становище

Доц. д-р Пенчо Иванов Пенчев - становище


Приноси

Резюмета - I частII част20.05.2015г

Гл. ас. д-р Калин Сланев - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.1 „Растениевъдство”

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф. д.с.н. Илия Иванов Учкунов - рецензия

Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Проф. д-р Иван Антонов Иванов - становище

Проф. д-р Иван Петров Памуков - становище

Доц. д-р Татяна Петкова Петрова - становище

Доц. д-р Нина Иванова Ненова - становище

Доц. д-р Анелия Илиева Кътова - становище


Приноси

Резюмета - I част, II част
27.03.2015г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по научната специалност "Свиневъдство", професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на института. 

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 23 от 27 март 2015 г.


30.01.2015г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за академичната длъжност „доцент” по научните специалности "Говедовъдство и биволовъдство", професионално направление 6.3. Животновъдство - един и "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство - един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на Земеделски институт - Шумен.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 8 от 30 януари 2015 г.


27.10.2014г

Гл. ас. Геновева Стайкова - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Овцевъдство и козевъдство"

Научно жури:

Проф. д.с.н. Ст. Бойковски - рецензия

Проф. д.с.н. Р. Славов - рецензия

Проф. д.с.н. Ив. Станков - становище

Проф. д-р Л. Козелов - становище

Доц. д-р Ап. Апостолов - становище

Доц. д-р Ил. Събева - становище

Доц. д-р Ив. Янков - становище


Приноси

Резюмета


27.10.2014г

Гл. ас. Пенчо Пенчев - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Говедовъдство и биволовъдство"

Научно жури:

Проф. д-р К. Ванков - рецензия

Проф. д.с.н. В. Видев - рецензия

Проф. д.с.н. Ст. Бойковски - становище

Проф. д.с.н. Ж. Кръстанов - становище

Доц. д-р М. Цанкова - становище

Доц. д-р Ил. Събева - становище

Доц. д-р Ап. Апостолов - становище


Приноси

Резюмета18.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 59 от 18 юли 2014 г.


08.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Овцевъдство и козевъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 56 от 8 юли 2014 г.


23.05.2014г.

Земеделски институт, гр.Шумен, към Селскостопанска Академия- София, обявява конкурс за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Свиневъдство”, професионално направление „Животновъдство” 6.3..- 1 място, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 43 от 23.05.2014г. за нуждите на ОСЗ – гр.Средец.

Всички разходи по процедурата са за сметка на ОСЗ – гр. Средец.

Документи - в Земеделски институт, гр.Шумен.

За контакти: тел. 054/830-448


11.07.2014г от 10.00ч

ПРОЦЕДУРИ

20.06.2014 г. Гергана Йорданова Марчева
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Ефект от изпитването на биологично активни компоненти върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета”Автореферат
с автор ас. Гергана Йорданова Марчева,
докторант редовна форма на подготовка към Земеделски Институт - Шумен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Свиневъдство”, от професионално направление ш. 6.3. „Животновъдство”
НАУЧНО ЖУРИ:
  Доц., д-р Калин Димов Трендафилов - Рецензия
Доц. д-р Мая Миткова Игнатова  - Рецензия
Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - Становище
Проф., д-р Лазар Костадинов Козелов - Становище
Доц., д-р Радка Димова Недева - Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.07.2014 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Земеделски Институт - Шумен.

ЗАПОВЕД


07.08.2013 г

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2013-2014 г (държавен вестник бр.67 от 30.07.2013 г)

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

"Селекция и семепроизводство на културните растения" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Говедовъдство и биволовъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Свиневъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение.

Срокът за подаване на документите е два месеца от обнародване на обявата в държ. вестник (30.09.2013 г)

Такса за кандидатстване - 30 лв.

За контакти: тел. 054 / 830 448


Земеделски институт - Шумен

   извършва продажба на сертифицирани семена от следните култури:

* кръмно цвекло - 10 лв с ДДС за 1 кг
* полузахарно цвекло - 15 лв с ДДС за 1 кг
* захарно цвекло - 36 лв с ДДС за 1 кг
* суданка - 5 лв с ДДС за 1 кг
* суха маса от СТЕВИЯ в разфасовки от 50 гр с цена 5 лв.
 
 
 
13.02.2013 г

Обяви-научна степeн и академична длъжност

 1. Д-Р РУМЕН КАЛЕВ20.12.2012 г
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч
 
Конкурс за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч

 
Допуснатите кандидати в обявения за учебната 2012/2013 г конкурс за прием и обучение на докторанти в Земеделски институт - Шумен:
1. Мария Стефанова Божкова и Галин Пламенов Петров по докторска програма "Развъждане на ССЖ, биология и биотехника на размножаването".
2. Ахмед Джeват Мехмед по докторска програма "Селекция и семепроизводство на културните растения".
Успешно са положили изпита си по специалността на 04.12.2012г и по чужд език на 11.12.2012г.

04.12.2012 г 

Конкурс за докторанти

    Във връзка със заповед РД №141/30.05.2012г на Председателя на ССА в Земеделски институт - Шумен ще се проведеконкурс ...


22 и 23 ноември 2012 г

на посещение в Земеделски институт - Шумен ще бъде експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация.


  

Земеделският институт – Шумен

обявява курс по професия ФЕРМЕР,

специалност - ЗЕМЕДЕЛЕЦ (Растениевъдство и Животновъдство) - 150 часа.

Начало - 26.03.2012г.

Справки – в Земеделския институт – Шумен, тел. 054/830-448.


18.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 59 от 18 юли 2014 г.


08.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Овцевъдство и козевъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 56 от 8 юли 2014 г.


23.05.2014г.

Земеделски институт, гр.Шумен, към Селскостопанска Академия- София, обявява конкурс за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Свиневъдство”, професионално направление „Животновъдство” 6.3..- 1 място, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 43 от 23.05.2014г. за нуждите на ОСЗ – гр.Средец.

Всички разходи по процедурата са за сметка на ОСЗ – гр. Средец.

Документи - в Земеделски институт, гр.Шумен.

За контакти: тел. 054/830-448


11.07.2014г от 10.00ч

ПРОЦЕДУРИ

20.06.2014 г. Гергана Йорданова Марчева
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Ефект от изпитването на биологично активни компоненти върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета”Автореферат
с автор ас. Гергана Йорданова Марчева,
докторант редовна форма на подготовка към Земеделски Институт - Шумен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Свиневъдство”, от професионално направление ш. 6.3. „Животновъдство”
НАУЧНО ЖУРИ:
  Доц., д-р Калин Димов Трендафилов - Рецензия
Доц. д-р Мая Миткова Игнатова  - Рецензия
Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - Становище
Проф., д-р Лазар Костадинов Козелов - Становище
Доц., д-р Радка Димова Недева - Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.07.2014 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Земеделски Институт - Шумен.

ЗАПОВЕД


07.08.2013 г

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2013-2014 г (държавен вестник бр.67 от 30.07.2013 г)

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

"Селекция и семепроизводство на културните растения" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Говедовъдство и биволовъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Свиневъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение.

Срокът за подаване на документите е два месеца от обнародване на обявата в държ. вестник (30.09.2013 г)

Такса за кандидатстване - 30 лв.

За контакти: тел. 054 / 830 448


Земеделски институт - Шумен

   извършва продажба на сертифицирани семена от следните култури:

* кръмно цвекло - 10 лв с ДДС за 1 кг
* полузахарно цвекло - 15 лв с ДДС за 1 кг
* захарно цвекло - 36 лв с ДДС за 1 кг
* суданка - 5 лв с ДДС за 1 кг
* суха маса от СТЕВИЯ в разфасовки от 50 гр с цена 5 лв.

 
13.02.2013 г

Обяви-научна степeн и академична длъжност

 1. Д-Р РУМЕН КАЛЕВ20.12.2012 г
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч
 
Конкурс за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч

 
Допуснатите кандидати в обявения за учебната 2012/2013 г конкурс за прием и обучение на докторанти в Земеделски институт - Шумен:
1. Мария Стефанова Божкова и Галин Пламенов Петров по докторска програма "Развъждане на ССЖ, биология и биотехника на размножаването".
2. Ахмед Джeват Мехмед по докторска програма "Селекция и семепроизводство на културните растения".
Успешно са положили изпита си по специалността на 04.12.2012г и по чужд език на 11.12.2012г.


04.12.2012 г  

    Във връзка със заповед РД №141/30.05.2012г на Председателя на ССА в Земеделски институт - Шумен ще се проведеконкурс ...22 и 23 ноември 2012 г

на посещение в Земеделски институт - Шумен ще бъде експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация.


  

Земеделският институт – Шумен

обявява курс по професия ФЕРМЕР,

специалност - ЗЕМЕДЕЛЕЦ (Растениевъдство и Животновъдство) - 150 часа.

Начало - 26.03.2012г.

Справки – в Земеделския институт – Шумен, тел. 054/830-448.