Home ОБЯВИ

  

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

 

 


 

 

 

Реклама курс фуражи

 


 

Земеделски институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Свиневъдство“ – един, за нуждите на Земеделския институт – Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска No 30, тел. 02/812-75-60.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 13 от 7.02.2023 г.

 Дати:

 Начална дата: 07.02.2023; Крайна дата: 07.04.2023

Дата на публикуване във вестник: 07.02.2023

 


 

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2022/2023 г. по следните акредитирани докторски програми:

 

Докторска програма

Форма на обучение

Институт

 

Редовна

Задочна

 

Говедовъдство и биволовъдство

1

0

Земеделски институт - Шумен

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Земеделски институт - Шумен

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

1

Земеделски институт - Шумен

Свиневъдство

2

0

Земеделски институт - Шумен

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

1

Земеделски институт - Шумен

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник. 

Обявата е публикувана в ДВ бр. 61 от 01.08.2022 г.

Конкурсният изпит по специалността да се проведе на 08.12.2022г. (четвъртък) в обучаващата научна организация.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

  

31.05.2022г.

 

 

 

Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност "главен асистент" в професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Свиневъдство“ – един, за нуждите на Земеделския институт – Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 40 от 31.05.2022 г. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812-75-60.

  

05.08.2020.

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2020/2021 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Институт

 

Редовна

Задочна

 

Говедовъдство и биволовъдство

1

0

Земеделски институт - Шумен

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Земеделски институт - Шумен

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

3

0

Земеделски институт - Шумен

Свиневъдство

2

0

Земеделски институт - Шумен

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

1

Земеделски институт - Шумен

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 69 от 04.08.2020 г.).

 

Такса за кандидатстване – 30 лв.

 


 

 

 

19.06.2020г.

kurs1.jpg kurs2.jpg

Земеделски институт - гр. Шумен провежда курс за професионално обучение по "Хуманно отношение към животните".

Цена - 80 лв.

- за членове на АРЧШПБ - гр. Русе - 50 лв.

За контакти: доц. д-р Геновева Стайкова, тел.: 088 241 4750 

  

07.08.2019

Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за прием на докторанти в Земеделски Институт – Шумен (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2019/2020 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма на обучение

Редовна

Задочна

1

Селекция и семепроизводство на културните растения.

1

1

2

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването.

3

-

3

Говедовъдство и биволовъдство 

1

-

4

Овцевъдство и козевъдство

1

1

5

Свиневъдство

2

-

 

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Такса за кандидатстване – 30 лв. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 ч. За контакти: тел. 028127560. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ №62.


 

 

18.08.2017 г 

Селскостопанска академия - София

отменя обявния конкурс за прием на докторанти (ДВ, бр.60 от 2017г.)и обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018г. по следните акредитирани докторски програми:

Земеделски институт - Шумен

  • По научната специалност „Говедовъдство и биволовъдство”  -  1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Овцевъдство и козевъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Свиневъдство” – 2 места, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 2 места, задочна форма на обучение
  • По научната специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 место, редовна форма на обучение

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9.30 до 16.30 ч. За контакти – тел.: 02/812-75-60, 02/812-75-80. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.

 02.08.2017 г 

 Селскостопанска академия - София

Земеделски институт - Шумен

търси да назначи преводач от английски език.

За справки: 9700 Шумен

                   бул."Симеон Велики" 3  

                   тел. 054/992 973  


Селскостопанска академия - София

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2017-2018 година по следните акредитирани докторски програми:

  • По научната специалност „Говедовъдство и биволовъдство”  -  1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Овцевъдство и козевъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Свиневъдство” – 1 место, редовна форма на обучение
  • По научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 2 места, задочна форма на обучение
  • По научната специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 место, редовна форма на обучение

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобиване образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие, удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. Телефони за контакти: 028127560; 028127580. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”. Такса за кандидатстване – 30 лева.

 

 

 


В заседателната зала на Земеделски институт - Шумен на 30.03.2017г от 11 ч ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Проучване на някои генетични, средови и организационни фактори върху репродуктивните качества на свинете" на Марияна Юриева Петрова от Земеделски институт - Шумен.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

03.02.2017г.

Земеделския институт - Шумен, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство, за нуждите на Земеделския институт - Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в Земеделския институт - Шумен, тел.054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.12 от 03.02.2017г.


 

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2016-2017г. (ДВ, бр.60 от 02.08.2016г.).

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

- две редовни докторантури в професионално направление ш.6.1 Растениевъдство по докторска програма Селекция и семепроизводство на културните растения

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3. Животновъдство по докторска програма Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Говедовъдство и биволовъдство

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Овцевъдство и козевъдство

- една редовна докторантура в професионално направление ш.6.3 Животновъдство по докторска програма Свиневъдство

За повече информация - научен секретар ЗИ, тел: 054/992 973

Изисквания към кандидатите:

- магистърска степен;

- успех от дипломата за "магистър"- над Мн.добър (4.50)

Придобитата образователно - квалификационна степен трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

Срокове за подаване на документи: от 02.08.2016г до 02.10.2016г. в отдел "Наука, научно обслужване и интелектуална собственост" на ССА, София, ул.Суходолска 30, стая 3.

Необходими документи: заявление по образец, автобиография и нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).

Таксата за кандидатстване е 30лв.

 


 В заседателната зала на Земеделски институт- Шумен на 03.06.2016г. от 11 ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Обогатяване на генофонда при стевия (Stevia rebaudiana Bertoni)" на Ахмед Джеват Мехмед от ЗИ - Шумен.

11.05.2016г.

В заседателната зала на Земеделски институт, Шумен на 11.05.2016г. от 11.00ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Характеристика на репродуктивните качества на нерези и майки при различни нива на селекция" на Мария Стефанова Божкова от ЗИ- Шумен

 


19.04.2016г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанската академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването", професионално направление 6.3. Животновъдство - един, за нуждите на института, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - Земеделски институт - Шумен, тел. 054/992-973.

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.31 от 19.04.2016г.

 


19.04.2016г.

Земеделският институт - Шумен, към Селскостопанската академия - София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство - един, за нуждите на института, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - Земеделски институт - Шумен, тел. 054/992-973

Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр.31 от 19.04.2016г.

 


 

 

Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по научната специалност „Свиневъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на Земеделския институт – Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, Шумен, тел. 054/992 973.

 


07.08.2015г.

В заседателната зала на Земеделски институт – Шумен на 04.09.2015г. от 10.30ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” на дисертационен труд на тема „Отбор в синтетични пшеници и хибриди за подобряване на някои селекционни признаци” на ас. Надя Георгиева Даскалова от ТУ- Варна.

 


29.07.2015г 

Надя Георгиева ДАСКАЛОВА

докторант на самостоятелна подготовка към Земеделски институт - гр. Шумен

      Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: "Отбор в синтетични пшеници и хибриди за подобряване на някои селекционни признаци" за получаване на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", с шифър 04.01.05 в Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”

 

НАУЧНО ЖУРИ:

проф.дн Ана Стоилова САЛДЖИЕВАрецензия

доц.д-р Кулка Стойнова УЧКУНОВА - рецензия

доц.д-р Миглена Атанасова ДРУМЕВА - становище

доц.д-р Драгомир Пламенов ДИМИТРОВ - становище

доц.д-р Георги Тодоров КИКИНДОНОВ - становище

Автореферат


26.05.2015г

Гл. ас. д-р Татяна Иванова - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Говедовъдство и биволовъдство"

Научно жури:

Проф. д-р Коста Ванков - рецензия

Проф. д.с.н. Видьо Стоянов Видев - рецензия

Проф. д.с.н. Живко Кръстанов - становище

Проф. д-р Йовка Славова Фенерова - становище

Доц. д-р Йовка Митева Попова - становище

Доц. д-р Йорданка Илиева - становище

Доц. д-р Пенчо Иванов Пенчев - становище

 

Приноси

Резюмета - I частII част

 


20.05.2015г

Гл. ас. д-р Калин Сланев - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.1 „Растениевъдство”

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Проф. д.с.н. Илия Иванов Учкунов - рецензия

Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия

Проф. д-р Иван Антонов Иванов - становище

Проф. д-р Иван Петров Памуков - становище

Доц. д-р Татяна Петкова Петрова - становище

Доц. д-р Нина Иванова Ненова - становище

Доц. д-р Анелия Илиева Кътова - становище

 

Приноси

Резюмета - I част, II част

 


 

27.03.2015г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” по научната специалност "Свиневъдство", професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на института. 

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 23 от 27 март 2015 г.


30.01.2015г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за академичната длъжност „доцент” по научните специалности "Говедовъдство и биволовъдство", професионално направление 6.3. Животновъдство - един и "Селекция и семепроизводство на културните растения", професионално направление 6.1. Растениевъдство - един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” за нуждите на Земеделски институт - Шумен.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 8 от 30 януари 2015 г.

 


27.10.2014г

Гл. ас. Геновева Стайкова - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Овцевъдство и козевъдство"

Научно жури:

Проф. д.с.н. Ст. Бойковски - рецензия

Проф. д.с.н. Р. Славов - рецензия

Проф. д.с.н. Ив. Станков - становище

Проф. д-р Л. Козелов - становище

Доц. д-р Ап. Апостолов - становище

Доц. д-р Ил. Събева - становище

Доц. д-р Ив. Янков - становище

 

Приноси

Резюмета


27.10.2014г

 Гл. ас. Пенчо Пенчев - Земеделски институт - Шумен

към Селскостопанска академия – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.3 „Животновъдство”

Научна специалност: "Говедовъдство и биволовъдство"

Научно жури:

Проф. д-р К. Ванков - рецензия

Проф. д.с.н. В. Видев - рецензия

Проф. д.с.н. Ст. Бойковски - становище

Проф. д.с.н. Ж. Кръстанов - становище

Доц. д-р М. Цанкова - становище

Доц. д-р Ил. Събева - становище

Доц. д-р Ап. Апостолов - становище

 

Приноси

Резюмета

 


 


18.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 59 от 18 юли 2014 г.


08.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Овцевъдство и козевъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 56 от 8 юли 2014 г.


23.05.2014г.

Земеделски институт, гр.Шумен, към Селскостопанска Академия- София, обявява конкурс за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Свиневъдство”, професионално направление „Животновъдство” 6.3..- 1 място, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 43 от 23.05.2014г. за нуждите на ОСЗ – гр.Средец.

Всички разходи по процедурата са за сметка на ОСЗ – гр. Средец.

Документи - в Земеделски институт, гр.Шумен.

За контакти: тел. 054/830-448

 
11.07.2014г от 10.00ч

ПРОЦЕДУРИ

20.06.2014 г. Гергана Йорданова Марчева
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Ефект от изпитването на биологично активни компоненти върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета”Автореферат
с автор ас. Гергана Йорданова Марчева,
докторант редовна форма на подготовка към Земеделски Институт - Шумен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Свиневъдство”, от професионално направление ш. 6.3. „Животновъдство”
НАУЧНО ЖУРИ:
  Доц., д-р Калин Димов Трендафилов - Рецензия
Доц. д-р Мая Миткова Игнатова  - Рецензия
Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - Становище
Проф., д-р Лазар Костадинов Козелов - Становище
Доц., д-р Радка Димова Недева - Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.07.2014 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Земеделски Институт - Шумен.

ЗАПОВЕД


07.08.2013 г

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2013-2014 г (държавен вестник бр.67 от 30.07.2013 г)

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

"Селекция и семепроизводство на културните растения" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Говедовъдство и биволовъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Свиневъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение.

Срокът за подаване на документите е два месеца от обнародване на обявата в държ. вестник (30.09.2013 г)

Такса за кандидатстване - 30 лв.

За контакти: тел. 054 / 830 448


Земеделски институт - Шумен

   извършва продажба на сертифицирани семена от следните култури:

* кръмно цвекло - 10 лв с ДДС за 1 кг
* полузахарно цвекло - 15 лв с ДДС за 1 кг
* захарно цвекло - 36 лв с ДДС за 1 кг
* суданка - 5 лв с ДДС за 1 кг
* суха маса от СТЕВИЯ в разфасовки от 50 гр с цена 5 лв.
 
 
 
13.02.2013 г

Обяви-научна степeн и академична длъжност

 1. Д-Р РУМЕН КАЛЕВ


 

20.12.2012 г
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч
 
Конкурс за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
 
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч
 
 
 
Допуснатите кандидати в обявения за учебната 2012/2013 г конкурс за прием и обучение на докторанти в Земеделски институт - Шумен:
1. Мария Стефанова Божкова и Галин Пламенов Петров по докторска програма "Развъждане на ССЖ, биология и биотехника на размножаването".
2. Ахмед Джeват Мехмед по докторска програма "Селекция и семепроизводство на културните растения".
Успешно са положили изпита си по специалността на 04.12.2012г и по чужд език на 11.12.2012г.
 
 

04.12.2012 г   

Конкурс за докторанти

    Във връзка със заповед РД №141/30.05.2012г на Председателя на ССА в Земеделски институт - Шумен ще се проведеконкурс ...


22 и 23 ноември 2012 г

на посещение в Земеделски институт - Шумен ще бъде експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация.


  

Земеделският институт – Шумен

обявява курс по професия ФЕРМЕР,

специалност - ЗЕМЕДЕЛЕЦ (Растениевъдство и Животновъдство) - 150 часа.

Начало - 26.03.2012г.

Справки – в Земеделския институт – Шумен, тел. 054/830-448.


 

18.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 59 от 18 юли 2014 г.


08.07.2014г

Земеделски институтът – Шумен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Овцевъдство и козевъдство", в професионално направление – 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи - в Земеделски институтът – Шумен, 9700, бул."Симеон Велики" 3, тел. 054/830 448

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 56 от 8 юли 2014 г.


23.05.2014г.

Земеделски институт, гр.Шумен, към Селскостопанска Академия- София, обявява конкурс за академичната длъжност „Доцент” по научната специалност „Свиневъдство”, професионално направление „Животновъдство” 6.3..- 1 място, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 43 от 23.05.2014г. за нуждите на ОСЗ – гр.Средец.

Всички разходи по процедурата са за сметка на ОСЗ – гр. Средец.

Документи - в Земеделски институт, гр.Шумен.

За контакти: тел. 054/830-448

 
11.07.2014г от 10.00ч

ПРОЦЕДУРИ

20.06.2014 г. Гергана Йорданова Марчева
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Ефект от изпитването на биологично активни компоненти върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета”Автореферат
с автор ас. Гергана Йорданова Марчева,
докторант редовна форма на подготовка към Земеделски Институт - Шумен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Свиневъдство”, от професионално направление ш. 6.3. „Животновъдство”
НАУЧНО ЖУРИ:
  Доц., д-р Калин Димов Трендафилов - Рецензия
Доц. д-р Мая Миткова Игнатова  - Рецензия
Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - Становище
Проф., д-р Лазар Костадинов Козелов - Становище
Доц., д-р Радка Димова Недева - Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.07.2014 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Земеделски Институт - Шумен.

ЗАПОВЕД


07.08.2013 г

Земеделски институт - Шумен

обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2013-2014 г (държавен вестник бр.67 от 30.07.2013 г)

Конкурсът ще се проведе по следните научни специалности:

"Селекция и семепроизводство на културните растения" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Говедовъдство и биволовъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение,

"Свиневъдство" - 1 бр. редовна форма на обучение.

Срокът за подаване на документите е два месеца от обнародване на обявата в държ. вестник (30.09.2013 г)

Такса за кандидатстване - 30 лв.

За контакти: тел. 054 / 830 448


Земеделски институт - Шумен

   извършва продажба на сертифицирани семена от следните култури:

* кръмно цвекло - 10 лв с ДДС за 1 кг
* полузахарно цвекло - 15 лв с ДДС за 1 кг
* захарно цвекло - 36 лв с ДДС за 1 кг
* суданка - 5 лв с ДДС за 1 кг
* суха маса от СТЕВИЯ в разфасовки от 50 гр с цена 5 лв.
 
 
 
13.02.2013 г

Обяви-научна степeн и академична длъжност

 1. Д-Р РУМЕН КАЛЕВ


 

20.12.2012 г
В Земеделски институт - Шумен от 10 ч
 
Конкурс за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
 
 В Земеделски институт - Шумен от 10 ч
 
 
 
Допуснатите кандидати в обявения за учебната 2012/2013 г конкурс за прием и обучение на докторанти в Земеделски институт - Шумен:
1. Мария Стефанова Божкова и Галин Пламенов Петров по докторска програма "Развъждане на ССЖ, биология и биотехника на размножаването".
2. Ахмед Джeват Мехмед по докторска програма "Селекция и семепроизводство на културните растения".
Успешно са положили изпита си по специалността на 04.12.2012г и по чужд език на 11.12.2012г.
 
 

 

04.12.2012 г  

    Във връзка със заповед РД №141/30.05.2012г на Председателя на ССА в Земеделски институт - Шумен ще се проведеконкурс ...


 

22 и 23 ноември 2012 г

на посещение в Земеделски институт - Шумен ще бъде експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация.


  

Земеделският институт – Шумен

обявява курс по професия ФЕРМЕР,

специалност - ЗЕМЕДЕЛЕЦ (Растениевъдство и Животновъдство) - 150 часа.

Начало - 26.03.2012г.

Справки – в Земеделския институт – Шумен, тел. 054/830-448.


 

 

Защитата ще се състои чрез платформата zoom. За да влезете в zoom платформата копирайте само линка. При прекъсване копирайте същия линк,  възможно е да ви поиска meeting ID и Passcode. Ще може да влезете след 11.00 ч.

https://us05web.zoom.us/j/83488264115?pwd=YUM0ZGRTbmk5MmpOeUFuTVVYRDM1UT09

Meeting ID: 834 8826 4115

Passcode: 0000