Home проекти и н. трудове


ПРОЕКТИ / PROJECTSПроект Р168: "Селекция и семепроизводството на цвекло, сорго, суданка, захарни форми сорго и стевия с устойчиво производство на качествена суровина за фураж, храни и биогориво."

Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов


Проект Ж113: "Анализ на генетичната изменчивост в популациите овце, развъждани в България."

Ръководители: проф. дсн Живко Кръстанов, доц. д-р Невяна Станчева


Проект Ж131: "Оптимизиране системата на селекция при коне от Източнобългарска порода."

Ръководител: доц. д-р Илияна Събева


Проект Ж132: "Изпитване на различни методи на селекция при селскостопанските животни, съобразена с физиологичните нужди и благосъстоянието (welfare) на индивидите."

Ръководители: проф. дн Апостол Апостолов, проф. дн Радка Недева


Проект Ж144: "Възможности за производство на угоени свине с оптимални характеристики на трупа и месото."

Ръководител: доц. д-р Живко Накев


Проект Ж145: "Хематологични и биохимични маркери за характеристика на здравословния статус и репродуктивната способност на свине и нерези от Източнобалканската порода в условията на биологично отглеждане."

Ръководители: доц. д-р Надежда Палова, проф. дн Йордан Марчев


ЗФТК 3 "Селекционни и агротехнически методи за производство на зърнени и технически култури в условията на биологично и конвенционално земеделие."

Ръководители на проекта:

доц. д-р Веселин Дочев

доц. д-р Станимир Енчев
Научни Трудове / Scientific works

Публикации на научни сътрудници в периода 2002г. - 2008г.

 Публикации на научни сътрудници за 2009г.

 Публикации на научни сътрудници за 2010г.

 
      Растениевъдство/ Plant breeding

      Животновъдство/ Livestock breeding

Публикации на научни сътрудници за 2011г.

 

      Животновъдство/ Livestock breeding

Публикации на научни сътрудници за 2012г.

      Растениевъдство/ Plant breeding

      Животновъдство/ Livestock breeding

Публикации на научни сътрудници за 2013г.

      Растениевъдство/ Plant breeding

Публикации на научни сътрудници за 2014г.

      Растениевъдство/ Plant breedingПубликации на научни сътрудници за 2015г.Публикации на научни сътрудници за 2017г.

     Растениевъдство/ Plant breeding

     Животновъдство/ Livestock breeding


Защитени дисертации в периода 1957г. - 2009г.


 Книги и брошури