Home проекти и н. трудове


ПРОЕКТИ / PROJECTS

Проект Р125: „Създаване на сорт Стевия (stevia rebaudiana B.) с високо съдържание на естествени подсладители и технология на отглеждане в условията на Р.България.”

Ръководител: Доц.д-р Кулка Учкунова
още ...
Проект Р136: „Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка”
Ръководител: Проф.д-р Цветан Кикиндонов
още ...
Проект Ж105: „Разработване на методи за оценка месната продуктивност на свине”
Ръководител: Доц.д-р Живко Накев
още ...
Проект Ж106: „Ефект от различни схеми на кръстосване на Източнобалканската свиня с нерези от породата Дунавска бяла върху продуктивните качества и качеството на месото на прасетата в условията на природосъобразно и биологично отглеждане”
Ръководител: Доц. д-р Йордан Марчев
още...
Проект Ж107: „Системи на развъждане и оптимизиране на условията на хранене и отглеждане за усъвършенстване на продуктивните качества и създаване на нови генотипни свине, биволи и говеда”
Ръководител: Проф.дн Апостол Апостолов и Проф.дн Радка Недева
още...
Проект Ж113: „Анализ на генетичната изменчивост в популациите овце, развъждани в България”
Ръководител: Проф.дсн Живко Кръстанов и Доц.д-р Невяна Станчева
още...
Научни Трудове / Scientific works

Публикации на научни сътрудници в периода 2002г. - 2008г.

 Публикации на научни сътрудници за 2009г.

 Публикации на научни сътрудници за 2010г.

 
      Растениевъдство/ Plant breeding

      Животновъдство/ Livestock breeding

Публикации на научни сътрудници за 2011г.

 

      Животновъдство/ Livestock breeding

Публикации на научни сътрудници за 2012г.

      Растениевъдство/ Plant breeding

      Животновъдство/ Livestock breeding

Публикации на научни сътрудници за 2013г.

      Растениевъдство/ Plant breeding

Публикации на научни сътрудници за 2014г.

      Растениевъдство/ Plant breedingПубликации на научни сътрудници за 2015г.Публикации на научни сътрудници за 2017г.

     Растениевъдство/ Plant breeding

     Животновъдство/ Livestock breeding


Защитени дисертации в периода 1957г. - 2009г.


 Книги и брошури