Home профил на купувача

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Земеделски институт - ШУМЕН

 

   Проект Ж113: „Анализ на генетичната изменчивост в популациите овце, развъждани в България”


Ръководител: Проф.дсн Живко Кръстанов и Доц. д-р Невяна Станчева


РЕЗЮМЕ:

Извършен е обстоен анализ на актуалното състояние на овцете от Синтетичната популация българска млечна, отглеждани в Институтите на Селскостопанска академия, в които единствено се провежда реална развъдна дейност при строго спазване на поставените селекционни цели. Достигнатите параметри за основните продуктивни признаци ги характеризират като най-добрите кочопроизводни и консолидирани за популацията. Вниманието на селекцията, основно трябва да се насочи към повишаване на млечността и плодовитостта, като втори селекционен признак. Идентифицирани са основните и належащи за решаване проблеми свързани с изпълнението на тази задача. Адекватен отговор на поставените сериозни проблеми, в рамките на Развъдните организации, извършващи развъдната дейност с овцете от СПБМ, не може да бъде получен. Наложително е да се създаде единна стратегия, в която ясно да са представени приоритетите в селекционните цели и начина, по който ще бъдат постигнати, за бъдещото развитие на овцете от СПБМ. Обединяването на усилията на държавата, в лицето на Министерство на земеделието, Развъдните организации, Научните институции и фермерите, за развитието и усъвършенстването на овцете от СПБМ, е правилния подход за решаването на проблемите.

Систематизира се и изгражда база от данни за овцете родени от 2007-ма до 2012-та години от различните породи, която ще послужи за основа на работни математични модели за генетичната изменчивост в популациите, обект на изследване