Home профил на купувача

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Земеделски институт - ШУМЕН

 

     Проект Ж106: „Ефект от различни схеми на кръстосване на Източнобалканската свиня с нерези от породата Дунавска бяла върху продуктивните качества и качеството на месото на прасетата в условията на природосъобразно и биологично отглеждане”


Ръководител: доц.д-р Йордан МарчевРЕЗЮМЕ

Направен е преглед и екстериорна преценка на стадото Източнобалкански свине на ОСЗ Средец и определени 30 свине за целите на проучването. Използвано е повишено равнище на хранене (флъшинг) с цел активиране дейността на репродуктивната система, изразена чрез интензивността нна протичане на естралните цикли и увеличаване броя на овулиралите яйцеклетки. Проучването беше проведено на два етапа - през месец юли с 15 свине-майки (І група) и през месец септември с 12 свине-майки (ІІ група). Всяка от свинете беше настанена в индивидуален бокс за период от 10 дни. Свинете се хранеха с преработен комбиниран фураж от ечемик, пшеница и царевица в количество 3,0 kg на ден. Предварителните резултати показват, че от първата група свине са се разгонили 11 бр. (73%) а от втората – 9 броя (75%).

Използван е метода на изкуствено осеменяване на свинете. Тъй-като този метод се прилага за първи път при Източнобалкански свине беше създадена и тествана специална организация за изкуствено осеменяване на свинете от породата, включваща разкриване на разгонените свине, конструиране на специален индивидуален бокс за осеменяване, непозволяващ обръщане на свинете и заемане на пози, затрудняващи прилагането на метода. Първата група разгонени свине бяха осеменени със семенна течност от нерези от породата Дунавска бяла, а втората – с нерез от породата Голяма бяла. Предстои опрасване на свинете и контрол на репродуктивинте качества.

Направен е обощен анализ на някои от основните кланични показатели характеризиращи качествотo на трупа и физикохимичния състав на месото. От резултатите е видно, че при теглото на клане 101.10 кг. малката и голяма дължина на трупа са съответно 75.9 и 93.2 см. Установената стойност по показателя кланичен рандеман (56.21%) показва по- висок относителен дял на кожата при ИБС в сравнение с културните породи.