Home профил на купувача

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Земеделски институт - ШУМЕН

 

     Проект Ж105: „Разработване на методи за оценка месната продуктивност на свине”


Ръководител: Доц.д-р Живко Накев


РЕЗЮМЕ

През отчетния период се извърши проучване на някои качествени характеристики на 80184 бр.свински кланични трупа. Установени бяха стойностите на признаците процент на постно месо и тегло на трупа за периода 2012-2013год., както и процентът на постно месо в кланични трупове от различни тегловни категории ( до 60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100 и над 100 кг). Установено е, че средният процент на постно месо през 2012 година е 55,71% а студеното тегло на трупа е 82,88 kg. Труповете се разпределят по класове както следва: S – 2.28%, E – 61.45%, U – 35.12% и R – 1.10%. Стойностите на същите показатели за 2013 год. са съответно 55.30% и 86.70 kg. Клас S заемат 0.34%, следвани от тези в клас E – 58.49%, U – 39.64% и R – 1.48%.

Средното тегло на окачествените през 2012 год. свински кланични трупове е 82.88 kg., а през 2013 - 86.70 kg. Прави впечатление, че с намаляване на процента на постно месо се увеличава теглото на трупа. В клас S през 2012 год. установената стойност по този показател е 76.35 kg, което е с 4.18, 10.69 и 18.49 kg по-малко, в сравнение с тези в класове E, U и R (P ≤ 0.001). Труповете от клас Е са по-леки от тези в клас О с 18.71 kg (P ≤ 0.001). Подобна тенденция се установява и при окачествените трупове през 2013год.

Увеличението на теглото на трупа от 82.88 kg. през 2012 до 86.70 kg. през 2013 год. се определя от промяната в относителния дял на класовете 90-100 кг. и 70-80 kg,. които заемат през 2012 год. съответно 18.73 и 33.14%, а през 2013 год.- 25.6 и 18.52%.