Home профил на купувача

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Земеделски институт - ШУМЕН

 

     Проект Р136: „Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка”


Ръководител: Проф.д-р Цветан Кикиндонов


РЕЗЮМЕ
   

Агрометереологичните условия през годината се характеризират като изключително неблагоприятни за реализирането на агротехнологичните мероприятия и потвърждават актуалността на разработваните теми и задачи по проекта:

Тема 1. Селекция и семепроизводство на захарно, кръмно и салатно цвекло

Резултатите от изпитването на сортове и хибриди захарно, полузахарно и кръмно цвекло потвърждават високия продуктивен потенциал на цвеклото, който в условията на влажно и хладно лято достига до 6-8 тона на декар с високо сухо и захарно съдържание.

Тема 2 . Селекция и семепроизводство на сорго за зърно, захарни форми, суданка и соргосуданкови хибриди за зелена маса

Изведени са два сравнителни опита за изпитване на 34 сорта, хибриди и линии сорго за зърно и на 24 произходи суданка, захарни форми и соргосункови хибриди за зелена маса. Общите добиви до 9 т.ха от два откоса при цъфтеж и до 7 т.ха при млечновосъчна зрялост потвърждават високия им продуктивен потенциал. Произведени са над 4500 кг.семена от суданка сорт Ендже. Произведени са базови семена за техническо семепроизводство .

Тема 3. Разработване на технологични решения за ограничаване въздействието на екстремни температури, воден дефицит и влошен фитосанитарен статус върху продуктивноста и качествата на суровината при цвекло, сорго и суданка

В 4 опита е изпитано влиянието на генотипа и торенето с минерални, листни и органични торове върху динамиката на натрупване на биомаса на 28 сорта,хибриди и опрашители захарно и кръмно цвекло и на 16 сорта и линии сорго, суданка, захарни форми и хибриди. Оценен е изпитания генофонд за устойчивост към листни болести, мухлясване на зърното и полягане.

В рамките на изследванията по проекта са публикувани 14 статии. Издадени са патенти на новите сортове Максиред и Максибел.

Продължава сътрудничеството с Еуралис за изпитване на сортове и хибриди и изпълнението на работния план от договора за сътрудничество с с В. Н. И. по сорго и царевица в Саратов, Русия.