Home профил на купувача

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Земеделски институт - ШУМЕН

 

     Проект Р125: „Създаване на сорт Стевия (stevia rebaudiana B.) с високо съдържание на естествени подсладители и технология на отглеждане в условията на Р.България.”


Ръководител: Доц.д-р Кулка Учкунова


РЕЗЮМЕ

През отчетната 2014 г. по Проекта : «Създаване на сорт стевия/ Stevia rebaudiana B./ с високо съдържание на естествени подсладители и технология на отглеждане в условията на Р. България” е работено по всички задачи, включени в 3-те основни теми. При селекцията на стевията са използвани основно индивидуални и индивидуално – фамилен отбор с проследяване на потомството. В селекционната работа е включена най–активно лабораторията по тъканни култури.

През 2014г. във фаза бутонизация всички растения бяха изследвани индивидуално и цялото обследване възлиза на 451 растения. Установи се, че средният брой на основните стъбла на едно растение е 2.17 бр. Най – висок среден брой основни стъбла се констатира при вариант 16, където превишението над средното е с 33.7%. Средната височина на едно растение за изследвания период е 60 cm.

Резултатът по отношение на продуктивните качества на изследваните селекционни материали показва, че общото тегло на едно растение като цяло за опита е 217.9 g. Най – високо общо тегло на сухите листа от едно растение е получено при вариант 16 - 38.3 g, където имаме с 23 % увеличение над средното. Установихме, че по отношение на съдържанието на стевиозид с най-добри показатели е произход 10Е с 14.65 g/100g, който е с почти двойно повече съдържание на стевиозид.

Третирането на коренищата с фунгицидите Тирам и Тиофанат метил при отглеждането на стевия довеждат до увеличаването теглото на сухите листа с 6,1%.

Установи се, че при третирането на растението стевия с препарата Биоактив добивът на зелена маса от декар достига 2240kg. Получени са със 17,6% повече сухи листа.

  • Премина успешно изпитването на първия български сорт - Стела (С-204). Заключението на специалистите от ИАСАС е, че кандидат сорта стевия може да продължи изпитването за РХС (различимост, хомогенност и стабилност) и през настоящата година.