НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

Доц. д-р Данаил Кънев

 
 През 1993 г. е завършил Висш институт по зооинженерство и ветеринарна медицина - Стара Загора със специалност животновъдство, степен магистър.
Постъпва на работа като научен сътрудник в Земеделски институт - Шумен през 1994 г. в секция "Хранене и технология".
Подготвя дисертация за образователната и научна степен "Доктор" на тема: "Проучване влиянието на някои белтъчни компоненти върху продуктивността на растящи прасета".
Научните направления по които работи са:
  • използване на белтъчни компоненти при хранене на свине;
  • опазване на околната среда от азотни замърсявания;
  • използване на добавки при хранене на свине.
Участвал е в написването на 1 книга, 14 научни и 2 научно-популярни статии и в 12 научно-изследователски проекта.
Взема участие в 5 международни конференции и 1 семинар в България и в 2 международни конференции в Украйна с доклади.назад