НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

Доц. д-р Соня Георгиева Иванова

 
Завършила Висш институт по зооинженерство и ветеринарна медицина в Стара Загора през 1988 г., специалност зооинженерство. През 1989 г. е постъпила като научен сътрудник в Научноизследователски институт по свиневъдство, гр. Шумен, в секция "Технология и поведение”. През 2003 г. е защитила дисертация на тема: "Изследвания върху консумацията на вода при различни категории свине" .
Направленията, от които се интересува, са в областта на биологичното животновъдство и устойчивите системи на отглеждане на животните, Източнобалканската свиня като ценен генетичен ресурс, добавки към фуражите като заместители на антибиотиците и алтернативни средства за профилактика и лечение. Работила е по методи за намаляване замърсяването на околната среда, поведение на свинете, технологии на отглеждане на свинете. Има 45 публикации, и съавторство в три книги. От 1989 г. до 2007 г. е участвала в 10 научно-изследователски проекта на НЦAН. Работила е по научни проекти по Пета рамкова програма ("Energy generation from welfare friendly straw systems for pigs) и Шеста рамкова програма (Sustaining animal health and food safety in organic farming). През периода 2003-2004 г. е била на специализация във Университета на Вагенинген, Холандия, по проблемите на амониевите емисии и отлагането на минерални вещества на пасищата в биологичното свиневъдство.
Участвала е в международни научни конференции в Германия и Дания; семинари в Германия, Щвейцария и Полша по проблемите на биологичното животновъдство; международна конференция "Партньорство в биологичното земеделие" в София; в Дания и Гърция - в работни срещи за формиране на научно-изследователски консорциуми. В продължение на три години е била редовен участник в семинарите, организирани от Института по биологично земеделие, Дриеберген, Холандия по теми: "Healthy soil, healthy crops, healthy people"; "Towards animal oriented methods of rearing animals in organic production systems"; "Measuring food quality: concepts, methods and challenges". Преминала е през многобройни курсове и обучения по създаване и мениджмънт на научно-изследователски и други проекти към Европейската комисия. Участвала е в оценяването на научни проекти по Шеста рамкова програма и е утвърдена като оценител в рамките на Седма рамкова програма.назад