Home структура

Бюро за научно обслужване и маркетинг

Ръководител: Доц. д-р Пенчо Пенчев

 
Извършва научно приложна, консултантска, проектантска и маркетингова дейност.
 • развива и популяризира научно развойната дейност на Института;
 • организира и провежда специализирани консултации за фермери, производители и специалисти;
 • организира семинари, открити дни и кръгли маси;
 • извършва маркетингово проучване, свързано с внедряването на нови сортове и породи;
 • разработва технологии и бизнеспроекти;
 • ръководи внедряването и рекламата на нови сортове и породи;
 • изготвяне на проекти по програма “Сапард” и ДФ “Земеделие”;
 • координира дейността на научните внедрявания с Областните служби за съвети в земеделието, научно приложното обслужване в системата на ССА, ДФ “Земеделие” и заинтересовани производители;
 • дава консултации и препоръки при прилагане на различни технологии за отглеждане на растения и животни;
 • организира издаването на книги, брошури и рекламни материали.

EXTENTION SERVICE & MARKETING

It carries out applied and consultative activity, design and marketing.
 • The bureau develops and popularizes the scientific and research activity of the Institute;
 • It organizes and carries out specialized consultancies of farmers, producers and specialists;
 • It organizes workshops, open days and round tables;
 • It accomplishes marketing research related to the introduction of new varieties and breeds;
 • It develops technologies and business projects;
 • It supervises the introduction and advertisement of new varieties and breeds;
 • It prepares the projects for “SAPARD” and SF “Agriculture”
 • It coordinates the introduction of the researches along with the Municipal Services and Councils in agriculture, scientific applied service in the system of SSA, SF “Agriculture” and the producers interested;
 • It consults and gives recommendations in applying different breeding technologies for plants and animals;
 • It organizes the publication of books, brochures and promotional materials.назад