НАЧАЛО

СЪОБЩЕНИЕ /ОБЯВА/

На основание Заповед №18 от 25.01.2024 г. на Директора на Земеделски институт- Шумен, се отдават под наем следните обекти чрез търг с тайно наддаване:

- ПЪРВИ ЕТАЖ от Административна сграда на два етажа представляваща Сграда 83510.665.84.5, област Шумен, община Шумен, град Шумен, п.к. 9700, бул. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 3, с функционално предназначение – делова сграда със застроена площ 264 кв. м за офиси с първоначална наемна цена за етажа-650 /шестстотин и петдесет / лева на месец, без ДДС.

- ПЪРВИ ЕТАЖ от СГРАДА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ с идентификатор 83510.665.84.8 с площ 150 /сто и петдесет/ кв. м при първоначална наемна цена – 270 /двеста и седемдесет / лева на месец, без ДДС. Обектът се отдава да се ползва за офиси.

- 4 /ЧЕТИРИ/ БРОЯ ГАРАЖИ /№1, №2, №4 И №7 / от сграда с гаражи с идентификатор 83510.665.84.10, при месечна първоначална наемна цена 50 /петдесет лева / месечно, без ДДС, за всеки един от гаражите Обектът се отдава за използване като гаражи.

- ВЪНШНИ / ОТКРИТИ / ПАРКОМЕСТА в поземления имот с идентификатор 83510.665.84 - 20 /двадесет/ броя. Паркоместата се отдават под наем да се ползват за денонощно паркиране на МПС. Първоначална месечна наемна цена 25 /двадесет и пет / лева на месец, без ДДС, за едно паркомясто.

В търга за обекти гаражи и паркоместа могат да участват само физически и юридически лица, подали заявление за участие за първите два обекта.

СРОК на отдаване под наем: 1 /една/ година.

МЯСТО, ДАТА И ЧАС на провеждане на търга: Административната сграда на ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ- ШУМЕН - град Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 3, заседателната зала, 28.02.2024 г в 14.00 часа.

ОГЛЕД НА ОБЕКТА: с предварителна заявка, не по-късно от 1 - един ден преди провеждане на търга, в един работен ден от седмицата-четвъртък от 14.00 до 16.00 часа.

КРАЕН СРОК за приемане на оферти: края на работното време на деня, предхождащ деня на провеждане на търга 27.02.2024 г

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ: в деловодството на ЗИ-Шумен.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - съгласно документацията. Информация-на сайта на Земеделски институт-Шумен: www.agrinst.eu и на телефон (+359) 54 992973 .instr1

instr2

instr3

instr4

order1

order2

order3