НАЧАЛО

Доставка чрез закупуване на един брой нов неупотребяван

колесен селскостопански трактор за нуждите

на Земеделски институт - Шумен


Регистър на обществените поръчки:  https://app.eop.bg/today/236301Кратко описание / документация: Предметът на поръчката включва  закупуване на един брой нов неупотребяван колесен селскостопански трактор за нуждите на Земеделски институт - Шумен. Изискванията към доставяната техника са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията.


Уникален номер на поръчката

00724-2022-0004

Начин на възлагане / пазарни консултации

Открита процедура

Обект на поръчката

Доставки

Прогнозна стойност (без ДДС)

BGN 300 000,00

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Краен срок за подаване:
30 сеп 2022 (пет), 23:59

Дата на публикуване

02 сеп 2022 (пет), 10:02