НАЧАЛО

25.11.2021г.


Регистър на обществените поръчки: https://app.eop.bg/today/175477“Доставка на фуражни суровини – соев и слънчогледов шрот и фуражни смески за нуждите на Земеделски институт – Шумен” 

с три обособени позиции:

  • обособена позиция 1 – Слънчогледов шрот;
  • обособена позиция 2 – Соев шрот;
  • обособена позиция 3 – Фуражни смески: стартерна смеска за телета и малачета; стартерна смеска за агнета; предстартер за прасета


Обявление за публикуване

Решение за публикуване

Документация

Образец 1 - Техническа спецификация

Образец 2.1 - Предложение за изпълнение

Образец 2.2 - Предложение за изпълнение

Образец 2.3 - Предложение за изпълнение

Образец 3.1 - Ценово предложение

Образец 3.2 - Ценово предложение

Образец 3.3 - Ценово предложение

Образец 4 - Договор 

Заповед РД 04-23 от 16.12

Протокол от 16.12.2021г.

Решение от 21.12.2021г.

Протокол от 21.12.2021г.

Доклад от 21.12.2021г