НАЧАЛО

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН

Основен CPV код: 09310000

Вид на поръчка: Доставки

Прогнозна обща стойност: 120 000 лв. без ДДС

Кратко описание: Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на Земеделски институт - Шумен се провежда  за срок от 12 месеца. 


Регистър на обществените поръчки: https://app.eop.bg/today/151351


ДОКУМЕНТИ: 

Обявление за публикуване

Решение за публикуване

Указания към участниците

Техническа спецификация - Приложение №1

Проект на договор - Приложение №2

ЕЕДОП

Разяснение

Решение за прекратяване на процедура

Обявление за възложена поръчка