НАЧАЛО

Борсова сделка за доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса

(гориво: Бензин А 95 Н, Дизелово гориво Евро 5 и Био 6")

за нуждите на Земеделски институт - Шумен за 2021г.


Основен CPV код: 09000000

Обект на поръчката: Доставки

Описание на предмета на поръчката: Дизелово гориво Е 5 - 110 000 л. / сто и десет хиляди литра/.Дизелово моторно гориво Б 6 - 9 500 л. /девет хиляди и петстотин литра/;Безоловен бензин А-96Н - 4 600 л. /четири хиляди и шесттотин литра/;

Стойност: 201 380 лв. без ДДС

Продължителност: 6 месеца


Регистър на обществените поръчки: https://app.eop.bg/today/139922


Документи:


РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ. 22

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПОРЪЧКА 1)

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПОРЪЧКА 2)

БОРСОВ ДОГОВОР №550

БОРСОВ ДОГОВОР №551

ДОГОВОР ЗА БОРСОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

СПЕСИФИКАЦИЯ - ПОРЪЧКА №1

СПЕСИФИКАЦИЯ - ПОРЪЧКА №2