НАЧАЛО

11.05.2021г.

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПРАСЕТА ЗА УГОЯВАНЕ

Основен CPV код: 39300000

Вид на поръчката: Доставки

Кратко описание: Оборудване на сграда с размери 53,60 / 9,90 за угояване с две отделения, съдържаща: почистване на тора, боксова и подова система, водозахранване, разпределение и съхранение на фуража, поддържане на добър микроклимат, станции за контролно угояване с научна цел

Прогнозна обща стойност: 210 000 лв без ДДС

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2021г., 23:59 ч.


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.1 ОТ ЗОП

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 09.06.2021

РЕШЕНИЕ ОТ 09.06.2021