НАЧАЛО

Доставка на минерални торове за нуждите на ЗИ - Шумен

Обект на обществената поръчка е: доставка на минерални торове в три обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на амониев нитрат

Обособена позиция №2: Доставка на комплексен минерален тор

Обособена позиция №3: Доставка на Карбамид

Процедурата се провежда с цел осигуряване на безпрепятствено протичане на технологичните процеси в отдел Растениевъдство в Земеделски институт - Шумен.

Основен CPV код: 14310000

Вид на поръчка: доставки

Място на изпълнение: складова база на ЗИ, намираща се в с. Царев брод

Прогнозна стойност: 148 255 лв. без ДДС

Срок за получаване на оферти или заявление за участие: 15.06.2020г., 13:00ч.


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ПРОТОКОЛ от 16.06.2020г.

ПРОТОКОЛ от 25.06.2020г.

РЕШЕНИЕ от 08.07.2020г.