Home

Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на ЗИ-Шумен

Основен CPV код: 24450000

Вид на поръчката: доставка

Място на изпълнение: складовете на ЗИ Шумен, находящи в с. Царев брод 

Прогнозна стойност: 105 000 лв. без ДДС


Документация

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Протокол от 15.04.2020г.

Протокол от 21.04.2020г.

Доклад

Договор от 07.05.2020