НАЧАЛО

Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на ЗИ-Шумен

Основен CPV код: 24450000

Вид на поръчката: доставка

Място на изпълнение: складовете на ЗИ Шумен, находящи в с. Царев брод 

Прогнозна стойност: 105 000 лв. без ДДС


Документация

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Протокол от 15.04.2020г.

Протокол от 21.04.2020г.

Доклад

Договор от 07.05.2020

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка