Home

Доставка на семена за посев за нуждите на Земеделски институт - Шумен, за срок от една година - 2020г.


Предмет на поръчката: "Доставка на семена за посев" за нуждите на Земеделски институт - Шумен, за срок от една година - 2020г.

Обект на поръчката: Доставки

Основен код (CPV): 03211200

Кратко описание: Доставка на семена за посев" за нуждите на Земеделски институт - Шумен, както следва:

  • Царевица силаж - Р0937 или еквивалент (26 чувала с по 80 000 бр/чувал); Р1758 или еквивалент (60 чувала с по 80 000 бр/чувал) и Кнежа 613 или еквивалент (25 чувала по 40 кг/чувал);
  • Царевица зърно - Р9578 или еквивалент (43чувала с по 80 000 бр/чувал) и Р9537 или еквивалент (50 чувала с по 80 000 бр/чувал);

Място на извършване: складова база на ЗИ - Шумен, намираща се в с. Царев брод

Обща прогнозна стойност: 44 700 лв. без ДДС

Срок за получаване на оферти: 26.02.2020г., 15:00ч.