НАЧАЛО

Доставка на биоконцентрати, отпадъци от мелничарството, отпадъци от маслодобивната промишленост и фуражни смески” за нуждите на Земеделски институт – Шумен - Пшенични трици

Основен CPV код: 03000000

Вид на поръчка: Доставка

Кратко описание: Пшенични трици - 160 тона (насипно или по 30 кг. разфасовки)

Прогнозна стойност: 49 600 BGN без ДДС

Място за изпълнение: Бази на ЗИ - Шумен


Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Протокол по чл.54 от ППЗОП от 21.08.2019г.

Протокол по чл. 54 от ППЗОП от 27.08.2019г.

Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 60 от ППЗОП 

Заповед №46/02.09.2019

Обявление за възложена поръчка

Договор от 16/09/2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка