Home

Доставка на биоконцентрати, отпадъци от мелничарството, отпадъци от маслодобивната промишленост и фуражни смески” за нуждите на Земеделски институт – Шумен - Пшенични трици

Основен CPV код: 03000000

Вид на поръчка: Доставка

Кратко описание: Пшенични трици - 160 тона (насипно или по 30 кг. разфасовки)

Прогнозна стойност: 49 600 BGN без ДДС

Място за изпълнение: Бази на ЗИ - Шумен


Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация