НАЧАЛО

“Доставка на минерални торове в две обособени позиции: амониев нитрат и комплексен минерален тор за нуждите на „ЕБ – ДП” към ИЗ-Шумен, с. Царев брод”


Референтен номер:  01922-2018-0001

Вид процедура за възлагане: Публично състезание 

Обект на процедурата: Доставка 

Населено място за изпълнение на процедурата: складова база на ЕБ ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод, ж.к. проф. Иван Иванов

Прогнозна стойност: 129 180 лв.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14310000


КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Лице/а за контакт:
Телефон/и за контакт:


Обявление за възложен договор изх.№ РД-98/07.06.2018г.

Вид на документа: Обявление за възложен договор