НАЧАЛО

“Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на „ЕБ – ДП” към ИЗ-Шумен, с. Царев брод”


Референтен номер:  01922-2018-0002

АОП  № 850593

Вид процедура за възлагане: Публично състезание 

Обект на процедурата: Доставка 

Населено място за изпълнение на процедурата: складовете на ЕБ-ДП към ИЗ-Шумен

Прогнозна стойност:  87 805 лв. 

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24450000
КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Лице/а за контакт:
Телефон/и за контакт:


Обявление за възложен договор изх.№ РД-99/07.06.2018г.

Вид на документа: Обявление за възложен договорОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, изх. № РД-16 от 08.02.2019г.

    ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ