НАЧАЛО

Доставка на продукти за растителна защита" за нуждите на "Експериментална база Държавно предприятие" към Институт по земеделие - Шумен", с. Царев брод

Дата и час на публикуване: 2017-02-06 15:00:00

АОП НОМЕР: 01922-2017-0002                                                                                                                  СТАТУС: ВЪЗЛОЖЕНА

Доставка на продукти за растителна защита" за нуждите на "Експериментална база Държавно предприятие" към Институт по земеделие - Шумен", с. Царев брод

Индивидуален номер на процедурата: 0003328

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 75200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24450000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-27 16:30:00

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА
Лице/а за контакт:
Телефон/и за контакт:

ДОКУМЕНТИ:

Решение за откриване на процедурата

Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
Дата и час на публикуване: 2017-02-06 15:00:00

Обявление за обществена поръчка


Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
Дата и час на публикуване: 2017-02-06 15:00:00

Документация за участие в процедурата

Вид на документа: Документация за участие в процедурата

Дата и час на публикуване: 2017-02-06 15:00:00

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Сключен договор

Вид на документа: Договор с изпълнител

Дата и час на публикуване: 2017-03-28 11:37:59

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Обявление за възложена поръчка

Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка

Дата и час на публикуване: 2017-05-02 14:53:18

    ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


    Обявление за приключване на договора

    Вид на документа: Друга информация

    Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:54:14

    ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ