НАЧАЛО

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либералния пазар, за нуждите на Земеделски институт-Шумен“

Индивидуален номер на обявата: 9075696


Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не

Възложител: Земеделски институт - Шумен Поделение 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00724 ]

Адрес: град Шумен, община Шумен, област Шумен, бул. „Симеон велики“ №3, Административна сграда

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Деян Сашев Благоев

Телефон: 00359 884787514

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [ ] Да [X] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 09310000

Прогнозна стойност: 51 460лв. без ДДС

Срок за получаване на офертите: 28/05/2018ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП              ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА      ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ