Home

Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9075699 04.05.2018 г.  Авиоотряд 28 - София Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 за 2018г./2019г. 10.05.2018 г.  17:00 ч.
9075698 04.05.2018 г.  Национален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ - БАН Наем, поддържане и конфигуриране на оборудване за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География 14.05.2018 г.  16:00 ч.
9075697 04.05.2018 г.  Столична община „Доставка на летни гуми за автомобилите марка „Дачия“, модел „Докер ван“ за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж“ 11.05.2018 г.  17:30 ч.
9075696 04.05.2018 г.  Земеделски институт - Шумен Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либералния пазар, за нуждите на Земеделски институт-Шумен“ 28.05.2018 г.  12:00 ч.
9075695 04.05.2018 г.  Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Доставка на зъби за роторен багер SRs 1200 14.05.2018 г.  16:00 ч.
9075694 04.05.2018 г.  ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Предметът на настоящата обява e: „Изготвяне на стандартизирани документи за подготовка, организиране и възлагане на обществени поръчки в ДП НКЖИ“, съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 на възложителя, както следва: Основните видове дейности са, както следва: Изготвяне на образци на документи, необходими за възлагане на обществени поръчки за доставка, услуга и строителство за нуждите на железопътната инфраструктура, както следва: - Технически спецификации; - Методики за оценка на оферти; - Проекти на договори. ДП НКЖИ, като Бенефициент по ОПТ 2007-2013 г. и ОПТТИ 2014-2020 г., е възлагала най-общо следните видове обществени поръчки: - подготовка и проучвания; - проектиране; - строителство; - оценка на съответствието, авторски надзор и надзор по време на строителството; - оценка на оперативната съвместимост; - дейности по опазване на околната среда – оценка (ОС, ОВОС, ЕО) и мониторинг; - подготовка и изпълнение на отчуждителни процедури; - археологически дейности – проучвания и мониторинг; - доставка на оборудване (вкл. разработване и инсталиране на специализиран софтуер и закупуване и доставка на хардуер), машини и съоръжения; - публичност; - изготвяне/актуализация на Анализ „разходи-ползи“ (АРП); - техническа помощ за организация, управление и изпълнение на проекта и др. Подробна информация за обхвата на обществените поръчки, провеждани от Възложителя, може да бъде намерена на www.rail-infra.bg – секция „Профил на купувача“. При изработването на образците на стандартизираните документи, Изпълнителят следва да се съобрази с обичайната практика на Възложителя по отношение на документите за обществени поръчки, публикувани на www.rail-infra.bg – секция „Профил на купувача“. Същите следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на: Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), Търговски закон (ТЗ), както и на нормативната рамка на ОПТТИ 2014-2020 г., всички актуални норми, стандарти и инструкции на Възложителя, както и разпоредбите на действащото национално и европейско законодателство. Въз основа на горепосочените предмет и видове на обществените поръчки, финансирани от ЕСИФ, Изпълнителят трябва да разработи образци на стандартизирани документи за нуждите на ДП НКЖИ, като към всеки един трябва да бъдат включени съответните специфични изисквания. Специфични изисквания са в допълнение към основните точки, включени в стандартизирания образец на техническа спецификация/методика за оценка/проект на договор за възлагане на обществена поръчка, на услугата, доставката или строителството. Те трябва да са групирани така, че да могат да бъдат добавяни в конкретната техническа спецификация/методика за оценка/проект на договор за обществена поръчка, като се подберат такива от тях, които в най-голяма степен съответстват на спецификите на съответната услуга, доставка или строителство, което се възлага. 11.05.2018 г.  16:45 ч.
9075693 04.05.2018 г.  Община Луковит Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР, включително упражняване на авторски надзор за обект: ”Многофункционална зала на територията на гр. Луковит“. 21.05.2018 г.  17:00 ч.
9075692 04.05.2018 г.  VII- мо средно училище - Кузман Шапкарев, гр. Благоевград -/Старо наименование - VII- мо средно общообразователно училище - Кузман Шапкарев, гр. Благоевград/ „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ОКОЛНОТО Й ПРОСТРАНСТВО НА VII СОУ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ", ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. „ИЛИНДЕН“ № 13, ПИ 615.172, УПИ VI-училище, кв. 124“ 22.05.2018 г.  17:00 ч.
9075691 04.05.2018 г.  Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА”. 11.05.2018 г.  16:30 ч.
9075690 04.05.2018 г.  Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/ „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД „Държавен резерв“ – гр. Плевен” 16.05.2018 г.  17:30 ч.