НАЧАЛО

Доставка на биоконцентрати, пшенични трици и слънчогледов шрот” за нуждите на „Експериментална база Държавно предприятие” към Институт по земеделие – Шумен”, с. Царев брод, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация.

Дата и час на публикуване: 2017-01-17 15:00:00

АОП НОМЕР: 01922-2017-0001 СТАТУС: ВЪЗЛОЖЕНА

Доставка на биоконцентрати, пшенични трици и слънчогледов шрот” за нуждите на „Експериментална база Държавно предприятие” към Институт по земеделие – Шумен”, с. Царев брод, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Позиция 1 – Биоконцентрати за нуждите на свиневъдството: • БК х 12 – 20,00 тона (20-25 кг. разфасовка); • БК х 14 – 25,00 тона (20-25 кг. разфасовка); • БК х 16 – 100,00 тона (20-25 кг. разфасовка); Позиция 2 – Пшеничени трици – 170,00 тона (насипно или по 30 кг. разфасовка); Позиция 3 – Слънчогледов шрот – 150,00 тона (насипно);

Индивидуален номер на процедурата: 0003327
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 231650.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 03000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-07 16:00:00

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт:
Телефон/и за контакт:

ДОКУМЕНТИ

Решение за откриване на процедурата

Вид на документа: 
Решение за откриване на процедурата
Дата и час на публикуване: 2017-01-17 15:00:00

Обявление за обществена поръчка

Вид на документа: 
Обявление за обществена поръчка
Дата и час на публикуване: 2017-01-17 15:00:00

Документация за участие в процедурата

Вид на документа: Документация за участие в процедурата
Дата и час на публикуване: 2017-01-17 15:00:00

Протокол на комисията №1

Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
Дата и час на публикуване: 2017-02-09 17:00:00

Съобщение

Вид на документа: Съобщение
Дата и час на публикуване: 2017-02-15 16:15:00

Обявление за възложена поръчка


Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
Дата и час на публикуване: 2017-04-11 15:00:00