НАЧАЛО

Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на „ЕБ – ДП” към ИЗ-Шумен, с. Царев брод

Дата и час на публикуване: 2018-02-12 15:00:59

АОП НОМЕР01922-2018-0002 СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

Активно вещество Наименование на продукта и/или негов еквивалент Гранични стойности в кг. Необходими количества, съгл спецификация- 84 г/л епоксиконазол+250г/л фенпропиморф Опус ТОП Литри - 200 Флорасулам – 54 г/кг, тритосулфурон – 714 г/кг Биатлон 4Д Литри 20 500 г/кг флумиоксазин Пледж 50 ВП Кг. 22 720г/л диметенамид Спектрум Литри 400 40 г/л имазамокс Листего 40, Пулсар 40, Пасат 40 Литри 100 22,5г/л форамсулфорон+изоксадифен-етил (антидот – 22,5 г/л) Екип ОД Литри 445 960 г/л S-метолахлор Дуал Голд 960 ЕК, Тендър ЕК Литри 50 Бромоксинил октаноат/хептаноат – 400,8 г/л (съответстващо на бромоксинил – 280 г/л) 2,4 – Д етилхексилестер – 422,1 г/л Буктрил Универсал Литри 20 Имазамокс – 22,4 г/л+ бентазон – 480 г/л Корум Пакет 15 25 г/л делтаметрин Децис 2,5 ЕК Литри 40 50г/л циперметрин+500г/л хлорпирифосетил Санмба, Нуреле Д и Хлорсирин 550ЕК Литри 10 Флуксапироксад – 333 г/л Систива 333 ФС Литри 55

Индивидуален номер на процедурата: 0003498
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 79303.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24450000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 16:00:00

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА
Лице/а за контакт:
Телефон/и за контакт:
ДОКУМЕНТИ:

Решение за откриване на процедурата

Вид на документа: Решение за откриване на процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-02-12 15:00:59

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Обявление за обществена поръчка

Вид на документа: Обявление за обществена поръчка

Дата и час на публикуване: 2018-02-12 15:00:59


Документация за участие в процедурата

Вид на документа: Документация за участие в процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-02-12 15:00:59

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Протокол на комисията

Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-03-15 16:17:59

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Доклад и решение

Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата

Дата и час на публикуване: 2018-04-04 17:37:50

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ