НАЧАЛО

В Земеделски институт - Шумен

от 10 ч Научно жури ще проведе конкурс за заемане на академичната длъжност “главен асистент” по научната специалност “Свиневъдство“ в професионално направление „Животновъдство”, обявен в ДВ бр.74 от 28.09.2012г.