НАЧАЛО

 

В Земеделски институт - Шумен от 10 ч

 

Научно жури ще проведе своето първо заседание по обявения конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по научната специалност “Говедовъдство и биволовъдство“, обявен в ДВ бр.69 от 11.09.2012г.