НАЧАЛО

    Във връзка със заповед РД №141/30.05.2012г на Председателя на ССА в Земеделски институт - Шумен ще се проведе конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2012/2013г по акредитираните докторски програми: "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването" - 2 места и "Селекция и семепроизводство на културните растения" - 1 място. 

     Конкурсният изпит по специалността ще се проведе на 04.12.2012г (вторник) в Земеделски институт - Шумен. Изпитът по чужд език (английски, немски, френски и др.) ще се проведе на 11.12.2012г (вторник) в ЦУ на ССА - гр. София.